::โรงเรียนอนุบาลสามเสน:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
Untitled Document
 
 
 
 
     
     
นางสาวอภิญา  พรชู
ครูพิเศษสายชั้น ป.1
 
นายณตะนาว  เนียมอ่อน
ครูพิเศษสายชั้น ป.1
 
นางสาวชัญญานุช  กลีบอุบล
ครูพิเศษสายชั้น ป.1
 
นางสาวหทัยรัตน์  ภัทรมานิต
ครูพิเศษสายชั้น ป.2
       

 

 

   
นางสาวคีตภัทร  พรหมวิชัย
ครูพิเศษสายชั้น ป.2
 
นางเบญจพร  บุญญานุวัตร
ครูพิเศษสายชั้น ป.2
 
นางสาวจุฑาธิปต์  ทัพไทย
ครูพิเศษสายชั้น ป.3
 
นายโปลิศ  เชื้อแก้ว
ครูพิเศษสายชั้น ป.3
       

 

 

   
นายฐิติพงศ์  วรสิทธิกุลวงศ์
ครูพิเศษสายชั้น ป.3
 
นางสาวปานเทพิน  อัศวธำรงกิติ
ครูพิเศษสายชั้น ป.4
 
นายวินัย  คงสุขา
ครูพิเศษสายชั้น ป.4
 
นางอรุณศรี  แสงจันทสิทธิ์
ครูพิเศษสายชั้น ป.5
       

 

 

   
นางสาววิมล  ธรรมโรเวศน์
ครูพิเศษสายชั้น ป.5
 
นายจิรัฏฐ์  เอี้ยเจริญ
ครูพิเศษสายชั้น ป.5
 
นางพัชราภรณ์ วงศ์ประทุม
ครูพิเศษสายชั้น ป.6
 
นายปิตินันท์ บัวสำลี
ครูพิเศษสายชั้น ป.6
       

 

 

   
นางสาวลาวัลย์ แย้มประสงค์
ครูพิเศษสายชั้น ป.6
 
นางสาวฐิติการย์  ฤทธิชัยนุวัฒน์
ครูพิเศษสายชั้น ป.6
 
นายเฉลิมชัย  วัดเข้าหลาม
ครูพิเศษ
 
       

 

 

   
นางพิมพ์ลดา  แจ้งเจนเวทย์
ครูธุรการ
 
นางวัชราภรณ์  จินตภัทร์
ครูธุรการ
 
นางสาวศิริรัตน์  แจ้งกระจ่าง
ครูธุรการ
 
นางสาวคีตภัทร  พรหมวิชัย
ครูธุรการ
       

 

 

   
             

 
::โรงเรียนอนุบาลสามเสน:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

 

ติดต่อปานเทพิน