::โรงเรียนอนุบาลสามเสน:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
Untitled Document
 
 
 
 
                โรงเรียนอนุบาลสามเสน(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  ตั้งอยู่เลขที่ ๓๐๒/๓๔๒  ในบริเวณอาคารสงเคราะห์สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล  ถนนพระราม ๖  แขวงสามเสนใน  เขตพญาไท  กรุงเทพมหานคร  ไรหัสไปรษณีย์  ๑๐๔๐๐
หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๒๒๗๙-๐๔๑๕ และ๐-๒๒๗๘-๐๗๑๓  หมายเลขโทรสาร  ๐-๒๒๗๘-๐๗๑๓  
เว็บไซต์ของโรงเรียนคือ http://www.abss.ac.th และ E-mail:anubansamsen1@gmail.com
เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ๓ ขวบ ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖   

    

 

 
::โรงเรียนอนุบาลสามเสน:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
ผู้เข้าชม:


ติดต่อ webmaster