::โรงเรียนอนุบาลสามเสน:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
Untitled Document
 
 
 
 
                โรงเรียนอนุบาลสามเสน(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  ตั้งอยู่เลขที่ ๓๐๒/๓๔๒  ในบริเวณอาคารสงเคราะห์สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล  ถนนพระราม ๖  แขวงสามเสนใน  เขตพญาไท  กรุงเทพมหานคร  ไรหัสไปรษณีย์  ๑๐๔๐๐
หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๒๒๗๙-๐๔๑๕ และ๐-๒๒๗๘-๐๗๑๓  หมายเลขโทรสาร  ๐-๒๒๗๘-๐๗๑๓  
เว็บไซต์ของโรงเรียนคือ http://www.abss.ac.th และ E-mail:abss.schoolmail@gmail.com, anubansamsen@hotmail.co.th เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ๓ ขวบ ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖   มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น  ๑,๑๗๒  คน   ผู้อำนวยการโรงเรียน  ๑  คน  
รองผู้อำนวยการ  ๒  คน   ครู  ๓๕  คน ครูมาช่วยราชการ ๒ คน  พนักงานราชการ ๑  คน 
ครูอัตราจ้าง  ๑๘  คน  เจ้าหน้าที่ธุรการ  ๒  คน   ลูกจ้างประจำ  ๖  คน  และลูกจ้างชั่วคราว  ๗   คนวน)

    

 

 
::โรงเรียนอนุบาลสามเสน:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

 

ติดต่อปานเทพิน