::โรงเรียนอนุบาลสามเสน:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
Untitled Document
 
 
 
 
     
 
นายสุรชัย  ศรีโยธี
หัวหน้าระดับชั้นปฐมวัย
 
     
     
นางสาวสรารัตน์  ฝากไธสง
ครูประจำชั้นอนุบาล 1/1
 
นางสาวชลธิชา  บุญผ่องศรี
ครูประจำชั้นอนุบาล 1/1
 
นางสาวปพรรัตน์  สมยาโลน
ครูประจำชั้นอนุบาล 1/2
 
นางสาวสุรีพร วงศ์แสง
ครูประจำชั้นอนุบาล 1/2
             
             
 
นางเมธาวี อุดมทัศนีย์
ครูประจำชั้นอนุบาล 1/3
 
นายสัญญา  ไพบูลย์
ครูประจำชั้นอนุบาล 1/3
 
             
             
นางสาวศศิธร  เจียงพัฒนากิจ
ครูประจำชั้นอนุบาล 2/1
 
นางสาวสาธนี จรรยามั่น
ครูประจำชั้นอนุบาล 2/2
 
นางสาวอารียา  ค้าสุกร
ครูประจำชั้นอนุบาล 2/3
 
             
             
นางสสิธร หิรัญ
ครูประจำชั้นอนุบาล 3/1
 
นางสุกัญญา สุขศรีทอง
ครูประจำชั้นอนุบาล 3/2
 
นายสุรชัย ศรีโยธี
ครูประจำชั้นอนุบาล 3/3
 
นางสาวสินีนารถ  นรินทรสรศักดิ์
ครูพิเศษ
             
             

 

 
::โรงเรียนอนุบาลสามเสน:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
ผู้เข้าชม:


ติดต่อ webmaster