::โรงเรียนอนุบาลสามเสน:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
Untitled Document
 
 
 
 
     
 
นางดารณี คุณอนันต์
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ
 
     
 
 
นายกิตติศักดิ์ กาญจนครุฑ
 
นางอาภาสินี ประสพศักดิ์
 
นายโชคชัย จาดเมือง
รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
และกลุ่มบริหารงานงบประมาณ
 
รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
 
รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ
กลุ่มบริหารทั่วไป
     
     
 
 
 
 
นางวันเพ็ญ สำลีขาว
 
นางพัชราภรณ์ วงศ์ประทุม
 
นางพิมพ์สิริ จิตรามวงศ์
 
นางสาวอติภา เกษมวัฒนา
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารทั่วไป
 
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
 
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
 
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
 
     
 
 
 
 
นายณตะนาว เนียมอ่อน
 
นางสาวบริสุทธิ์ธรรม พิมพ์ศิริ
 
นางสาวปพรรัตน์ สมยาโลน
 
นางปิติจิต ยี่สุ่นเทศ
หัวหน้างานกลุ่มบริหารทั่วไป
 
หัวหน้างานกลุ่มบริหารงานวิชาการ
 
หัวหน้างานกลุ่มบริหารงานงบประมาณ
 
หัวหน้างานกลุ่มบริหารงานบุคคล
 
     
 
 
 
 
นางสาวบริสุทธิ์ธรรม พิมพ์ศิริ
 
นายสุรชัย ศรีโยธี
 
 
หัวหน้างานห้องเรียนพิเศษ
 
หัวหน้างานปฐมวัย
 
 
     

 

 
::โรงเรียนอนุบาลสามเสน:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
ผู้เข้าชม:


ติดต่อ webmaster