::โรงเรียนอนุบาลสามเสน:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
Untitled Document
 
 
 
 
     
 
นายรักไทย ธนวุฒิกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ
 
     
นายกิตติศักดิ์ กาญจนครุฑ
รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ
     
     
 
 
 
นางวันเพ็ญ สำลีขาว
 
นางพัชราภรณ์ วงศ์ประทุม
 
นางสาวสุกัญญา อดิษะ
 
หัวหน้างานกลุ่มบริหารทั่วไป
 
หัวหน้างานกลุ่มบริหารงานวิชาการ
 
หัวหน้างานกลุ่มบริหารงานงบประมาณ
 
 
     
 
 
 
นางสาวอติภา เกษมวัฒนา
 
นางสาวบริสุทธิ์ธรรม พิมพ์ศิริ
 
นายสุรชัย ศรีโยธี
 
หัวหน้างานกลุ่มบริหารงานบุคคล
 
หัวหน้างานห้องเรียนพิเศษ
 
หัวหน้างานปฐมวัย
 
 
     

 

 
::โรงเรียนอนุบาลสามเสน:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

 

ติดต่อปานเทพิน