::โรงเรียนอนุบาลสามเสน:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
Untitled Document
 
 
 
 


                โรงเรียนอนุบาลสามเสน(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) ตั้งอยู่บนพื้นที่  ๒ ไร่ ๒ งาน  ๖๕  ตารางวา ในบริเวณอาคารสงเคราะห์สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล  ศาสตราจารย์ปกรณ์  อังศุสิงห์  ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลในสมัยนั้น  ได้เล็งเห็นความสำคัญของการศึกษา และปรารถนาจะให้มีโรงเรียนระดับต้นๆ   สำหรับบุตรหลานพนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล และประชาชนบริเวณใกล้เคียงโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ จึงเกิดขึ้นได้ด้วยความร่วมมือระหว่างสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล  กระทรวงการคลังกับกระทรวงศึกษาธิการ
          อาคารส่วนแรกสร้างเสร็จ  ได้เปิดเรียนเมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๑๔  ส่วนที่ ๒ สร้างเสร็จเมื่อเดือนตุลาคม ๒๕๑๕  รวมค่าก่อสร้างอาคารและครุภัณฑ์ที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เป็นเงิน ๗,๑๙๑,๑๖๐ บาท  (เจ็ดล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยหกสิบบาทถ้วน)

           

         สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล  ได้มอบโรงเรียนให้กระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้ดำเนินงาน โดยมีข้อผูกพันการรับบุตรหลานพนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล และบุตรหลานประชาชนทั่วไปเข้าเรียนในอัตราส่วนตามข้อตกลง

  ปีงบประมาณ ๒๕๒๖  ได้รับจัดสรรงบประมาณต่อเติมอาคารอีก ๖ ห้อง เป็นเงินจำนวน ๑,๓๖๕,๐๐๐ บาท และปีงบประมาณ ๒๕๒๘ อีก ๙ ห้อง เป็นเงินจำนวน ๒,๖๓๘,๐๐๐ บาท
  ตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๓๔   ถึงปีงบประมาณ ๒๕๔๑  โรงเรียนได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล   สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร   พรรคพลังธรรม   พรรคประชาธิปัตย์  กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  เพื่อปรับปรุงอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน
  ปีงบประมาณ ๒๕๔๒   ได้รับเงินสนับสนุนจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จัดสร้างอาคารเรียน ๖ ชั้น  เป็นเงินจำนวน ๑๒,๕๔๑,๐๒๔.๖๗ บาท 
  ปีงบประมาณ  ๒๕๔๕  ได้รับเงินสนับสนุนจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จัดสร้างครัว เป็นเงินจำนวน ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท และห้องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔๕ ที่  เป็นเงินจำนวน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท
  ปีงบประมาณ  ๒๕๔๗  ได้รับเงินสนับสนุนจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ใช้สมทบปรับปรุงรั้วโรงเรียนและสร้างห้องเรียนคอมพิวเตอร์ห้องที่ ๒  เป็นเงินจำนวน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท
  ปีงบประมาณ ๒๕๔๙  ได้รับงบประมาณจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ปรับปรุงสนามเด็กเล่นสำหรับเด็กปฐมวัยให้มีความปลอดภัย และเอื้อต่อการพัฒนาเด็ก
  ปีงบประมาณ ๒๕๕๑  ได้รับงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซ่อมหลังคาโรงเรียน
  ปีงบประมาณ ๒๕๕๒  ได้รับงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซ่อมหลังคาโรงเรียนเป็นเงินจำนวน ๔๖๐,๐๐๐ บาท
  ปีงบประมาณ ๒๕๕๓  ได้รับงบประมาณรายได้สถานศึกษา ติดตั้งโทรทัศน์วงจรปิด  เป็นเงินจำนวน ๖๔๖,๒๙๘ บาท
  ปีงบประมาณ ๒๕๕๓  ได้รับงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปรับปรุงซ่อมแซม ทาสีภายนอกอาคารเรียน  เป็นเงินจำนวน ๖๙๕,๖๘๐ บาท
  ปีงบประมาณ ๒๕๕๕  ได้รับงบประมาณรายได้สถานศึกษา ปรับปรุง ซ่อมแซม ห้องน้ำ ห้องส้วมนักเรียน อาคารเรียน ๖ ชั้น  เป็นเงินจำนวน ๘๙๖,๑๗๕ บาท
  ปีงบประมาณ ๒๕๕๕  ได้รับงบประมาณรายได้สถานศึกษา ปรับปรุง ซ่อมแซม ห้องปฏิบัติการทางภาษา (Sound Lab)  เป็นเงินจำนวน ๑๕๐,๐๐๐ บาท
  ปีงบประมาณ ๒๕๕๕  ได้รับงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปรับปรุง ซ่อมแซม หลังคาอาคารเรียน ๔ ชั้น  เป็นเงินจำนวน ๘๘,๕๐๐ บาท

 
::โรงเรียนอนุบาลสามเสน:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
ผู้เข้าชม:


ติดต่อ webmaster