::โรงเรียนอนุบาลสามเสน:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
Untitled Document
 
 
ข้อมูลผู้บริหาร
 
 

 

นายรักไทย ธนวุฒิกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ
ชื่อผู้บริหาร   :   นายรักไทย  ธนวุฒิกุล
ตำแหน่ง      :   ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนนี้ ตั้งแต่ 15 พฤศจิกายน 2559 จนถึงปัจจุบัน
เกิดวันที่      :   14  เดือนมิถุนายน  พ.ศ.2504
วุฒิการศึกษาสูงสุด :  อักษรศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาบรรณารักษณ์ศาสตร์  จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
E-mail       :   rakthai_th@hotmail.com
   
นายกิตติศักดิ์ กาญจนครุฑ
รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ

ชื่อผู้บริหาร   :   นายกิตติศักดิ์  กาญจนครุฑ
ตำแหน่ง      :   รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนนี้ ตั้งแต่ 13 มิถุนายน 2562 จนถึงปัจจุบัน
เกิดวันที่      :   7  เดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ.2518
วุฒิการศึกษาสูงสุด :  ครุศาสตร์มหาบัณฑิต  สาขาการบริหารการศึกษา  จากมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
E-mail       :   kittisaknaja@hotmail.com

 
 
  

 
::โรงเรียนอนุบาลสามเสน:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

 

ติดต่อปานเทพิน