::โรงเรียนอนุบาลสามเสน:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
Untitled Document
 
 
ข้อมูลผู้บริหาร
 
 

 

นางดารณี คุณอนันต์
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ
   
ชื่อผู้บริหาร : นางดารณี  คุณอนันต์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ
ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนนี้ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2564 จนถึงปัจจุบัน
เกิดวันที่ : 27  เดือนกรกฎาคม  พ.ศ.2515
วุฒิการศึกษาสูงสุด : การศึกษามหาบัณฑิต การวัดผลการศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร,
ศึกษาศาสตมหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
E-mail : rong_ae@hotmail.com
   
นายกิตติศักดิ์ กาญจนครุฑ
รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
และกลุ่มบริหารงานงบประมาณ
   
ชื่อผู้บริหาร : นายกิตติศักดิ์  กาญจนครุฑ
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ
ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนนี้ ตั้งแต่ 13 มิถุนายน 2562 จนถึงปัจจุบัน
เกิดวันที่ : 7  เดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ.2518
วุฒิการศึกษาสูงสุด : ครุศาสตร์มหาบัณฑิต  สาขาการบริหารการศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
E-mail : kittisaknaja@hotmail.com

 

   
นางอาภาสินี ประสพศักดิ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
   
ชื่อผู้บริหาร : นางอาภาสินี ประสพศักดิ์
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ
ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนนี้ ตั้งแต่ 30 ตุลาคม 2563 จนถึงปัจจุบัน
เกิดวันที่ : 28  เดือนกันยายน  พ.ศ.2525
วุฒิการศึกษาสูงสุด : ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขา การบริหารการศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
E-mail : ARPHASINEEPRA@gmail.com

 

   
นายโชคชัย จาดเมือง
รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ
กลุ่มบริหารทั่วไป
   
ชื่อผู้บริหาร : นายโชคชัย จาดเมือง
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ
ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนนี้ ตั้งแต่ 30 ตุลาคม 2563 จนถึงปัจจุบัน
เกิดวันที่ : 24  เดือนตุลาคม  พ.ศ.2525
วุฒิการศึกษาสูงสุด : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
E-mail : jadmuangc@gmail.com

 

 
   

 
::โรงเรียนอนุบาลสามเสน:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
ผู้เข้าชม:


ติดต่อ webmaster