::โรงเรียนอนุบาลสามเสน:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
Untitled Document
 
   

 

 ประกาศโรงเรียนอนุบาลสามเสน(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) 
เรื่อง การเปิดการเรียนการสอนของสถานศึกษา ในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ
 
ประกาศโรงเรียนอนุบาลสามเสน(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) เรื่อง การจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน On Line และ On Hand เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)
 เอกสารประกอบการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ กลุ่มบริหารงานวิชาการ โดย รองกิตติศักดิ์ กาญจนครุฑ
 ประกาศ เรื่องขอความร่วมมือผู้ปกครองปฏิบัติตามมาตรการของโรงเรียน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
 ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียน ตามโครงการเตรียมนักเรียนสู่ทักษะการแข่งขันอัจริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ภายใต้เป้าหมาย 3 ปี สู่นานาชาต
 ปฏิทินกิจกรรมของโรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
 ประกาศ เรื่อง การดำเนินการของโรงเรียนในเรื่องการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน
ช่วงการแพร่ระบาดของโรค COVID-19
ประกาศโรงเรียนอนุบาลสามเสน(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) เรื่อง การประกาศผลสอบปลายภาค ปีการศึกษา ๒๕๖๒
ประกาศโรงเรียนอนุบาลสามเสน(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) เรื่อง แจ้งงดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรน่า 2019 Caronavirus Diseases 2019 , COVID – 19
คู่มือเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
ช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019