การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2567

ประกาศรายชื่อเด็กที่มีสิทธิ์จับฉลาก เข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ห้องเรียนปกติ(pdf)
ประกาศรายชื่อเด็กที่มีสิทธิ์จับฉลาก เข้าเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567(pdf)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ Mini English Program (MEP) ปีการศึกษา 2567 (pdf)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความพร้อมพัฒนาการ 4 ด้าน และทักษะภาษาอังกฤษเบื้องต้น นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ Mini English Program (MEP) ปีการศึกษา 2567 (pdf)
ในวันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567
ประกาศโรงเรียนอนุบาลสามเสน (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกนักเรียน ปีการศึกษา 2567 (pdf)

ข่าวประชาสัมพันธ์


❮ก่อนหน้า          ถัดไป❯
ประกาศรับสมัครบุคลากร ตำแหน่งอัตราจ้าง จำนวน 4 อัตรา ติดต่อสอบถาม และยื่นเอกสารประกอบการสมัครได้ที่ห้องธุรการ หมายเลขโทรศัพท์ 02-2790415
เอกสารประกอบการประชุมรายงานตัวนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (ห้องเรียนปกติ) ปีการศึกษา 2567
โดย นายกิตติศักดิ์ กาญจนครุฑ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการและกลุ่มบริหารงานงบประมาณ
เอกสารประกอบการประชุมรายงานตัวนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567
โดย นายกิตติศักดิ์ กาญจนครุฑ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการและกลุ่มบริหารงานงบประมาณ
เอกสารประกอบการประชุมมอบตัวนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียน Mini English Program (MEP) ปีการศึกษา 2567
โดย นายกิตติศักดิ์ กาญจนครุฑ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการและกลุ่มบริหารงานงบประมาณ

จดหมายข่าว

การจับสลากนักเรียนเข้าเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ปีการศึกษา 2566

วันจันทร์ที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2567

งานวันวิชาการ ปีการศึกษา 2566

วันจันทร์ที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2567

ซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปีการศึกษา 2566

วันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2567
[คลิกชมภาพกิจกรรม]

มอบตัวนักเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567

วันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2567
[คลิกชมภาพกิจกรรม]

การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566

วันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2567

ทอดผ้าป่าการศึกษา ปีการศึกษา 2566

วันจันทร์ที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2567
[คลิกชมภาพกิจกรรม]

การจับสลากนักเรียนเข้าเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567

วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567
[คลิกชมภาพกิจกรรม]

รับสมัครเข้าเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567

วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

เอกสารเผยแพร่

เอกสารเผยแพร่ของผู้บริหาร ครู และบุคลากร

รายงานการประเมินโครงการการจัดการเรียนรู้รูปแบบโครงการ (Project Approach) ออนไลน์(Online) เพื่อพัฒนาคุณลักษณะเด็กปฐมวัยในศตวรรษที่ 21 | 1.22 MB | นายกิตติศักดิ์ กาญจนครุฑ
การประเมินโครงการนิเทศภายในเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) โรงเรียนอนุบาลสามเสน (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร | 0.25 MB | นางอาภาสินี ประสพศักดิ์
การประเมินโครงการพัฒนาสมรรถนะด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของครู สู่ห้องเรียนออนไลน์ โรงเรียนอนุบาลสามเสน (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) | 349 KB | นายโชคชัย จาดเมือง

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

โรงเรียนอนุบาลสามเสน (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) มีจุดมุ่งหมายที่จะพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ ให้ความร่วมมือและเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565 โดยใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมินตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด 

ช่องทางแสดงความคิดเห็น

บรรยากาศสภาพแวดล้อม

  • ทั้งหมด
  • สภาพแวดล้อม
  • ห้องปฏิบัติการ
  • แหล่งเรียนรู้

App 1

App

Web 3

Web

App 2

App

Card 2

Card

Web 2

Web

App 3

App

App 3

App

Web 3

Web

Card 1

Card

Card 3

Card

App 3

App

Web 3

Web

App 3

App

Card 1

Card

App 3

App

App 3

App

Card 1

Card

Card 1

Card

App 3

App

Card 1

Card

Card 1

Card

App 3

App

Card 1

Card

Card 1

Card

App 3

App

App 3

App

E-Service

SchoolMIS
ห้องเรียนออนไลน์
ขอเผยแพร่ข้อมูล สพป.กทม.
คลังสื่อปฐมวัย
EMIS
คณะครุศาสตร์ ม.ราชภัฏสวนสุนันทา
Project Approach

ติดต่อเรา

Location:

302/342 ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

Call:

02 279 0415

Youtube Channel

AnubanSamsen SCH