ข่าวประชาสัมพันธ์


❮ก่อนหน้า          ถัดไป❯
เอกสารประกอบการประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 - 3 ปีการศึกษา 2567
โดย นายกิตติศักดิ์ กาญจนครุฑ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการและกลุ่มบริหารงานงบประมาณ
เอกสารประกอบการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2567
โดย นายกิตติศักดิ์ กาญจนครุฑ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการและกลุ่มบริหารงานงบประมาณ
ประกาศรับสมัครบุคลากร ตำแหน่งอัตราจ้าง จำนวน 4 อัตรา ติดต่อสอบถาม และยื่นเอกสารประกอบการสมัครได้ที่ห้องธุรการ หมายเลขโทรศัพท์ 02-2790415
เอกสารประกอบการประชุมรายงานตัวนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (ห้องเรียนปกติ) ปีการศึกษา 2567
โดย นายกิตติศักดิ์ กาญจนครุฑ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการและกลุ่มบริหารงานงบประมาณ

จดหมายข่าว

โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ จัดกิจกรรม “วันวิสาขบูชา ” ประจำปี 2567

วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2567
[คลิกชมภาพกิจกรรม]

โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ รับการตรวจเยี่ยมและนิเทศความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ จัดอบรมเพื่อพัฒนาครูในการจัดทำนวัตกรรมและผลงานทางวิชาการ สู่เส้นทางการมีวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์ ว 9/2564

วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2567
[คลิกชมภาพกิจกรรม]

นางณัฐธิดา เณธิชัย รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ พร้อมด้วยครูโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ "วิจัยดีพัฒนา" การพัฒนาสื่อนวัตกรรมเพื่อการวิจัยและคัดเลือกผลงาน (OBEC CONTENT CENTER) ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ณ โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ

วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2567
[จดหมายข่าวเพิ่มเติม]

ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมด้วยนางวรางคณา ไชยเรือน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ตรวจเยี่ยมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ณ โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ

วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2567
[คลิกชมภาพกิจกรรม]

โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำระบบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2567
[คลิกชมภาพกิจกรรม]

โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ จัดอบรมโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ ตามแนวทางการดำเนินงานโครงการวิถีพุทธ แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน

วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2567
[คลิกชมภาพกิจกรรม]

เอกสารเผยแพร่

เอกสารเผยแพร่ของผู้บริหาร ครู และบุคลากร

รายงานการประเมินโครงการการจัดการเรียนรู้รูปแบบโครงการ (Project Approach) ออนไลน์(Online) เพื่อพัฒนาคุณลักษณะเด็กปฐมวัยในศตวรรษที่ 21 | 1.22 MB | นายกิตติศักดิ์ กาญจนครุฑ
การประเมินโครงการนิเทศภายในเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) โรงเรียนอนุบาลสามเสน (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร | 0.25 MB | นางอาภาสินี ประสพศักดิ์
การประเมินโครงการพัฒนาสมรรถนะด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของครู สู่ห้องเรียนออนไลน์ โรงเรียนอนุบาลสามเสน (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) | 349 KB | นายโชคชัย จาดเมือง

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

โรงเรียนอนุบาลสามเสน (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) มีจุดมุ่งหมายที่จะพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ ให้ความร่วมมือและเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565 โดยใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมินตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด 

ช่องทางแสดงความคิดเห็น

บรรยากาศสภาพแวดล้อม

  • ทั้งหมด
  • สภาพแวดล้อม
  • ห้องปฏิบัติการ
  • แหล่งเรียนรู้

App 1

App

Web 3

Web

App 2

App

Card 2

Card

Web 2

Web

App 3

App

App 3

App

Web 3

Web

Card 1

Card

Card 3

Card

App 3

App

Web 3

Web

App 3

App

Card 1

Card

App 3

App

App 3

App

Card 1

Card

Card 1

Card

App 3

App

Card 1

Card

Card 1

Card

App 3

App

Card 1

Card

Card 1

Card

App 3

App

App 3

App

E-Service

SchoolMIS
ห้องเรียนออนไลน์
ขอเผยแพร่ข้อมูล สพป.กทม.
คลังสื่อปฐมวัย
EMIS
คณะครุศาสตร์ ม.ราชภัฏสวนสุนันทา
Project Approach

ติดต่อเรา

Location:

302/342 ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

Call:

02 279 0415

Youtube Channel

AnubanSamsen SCH