ข่าวประชาสัมพันธ์


❮ก่อนหน้า          ถัดไป❯
ประกาศรับสมัครนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 - 6 ห้องเรียนพิเศษ MEP ปีการศึกษา 2566
ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน และครูประจำชั้น ปีการศึกษา 2566
ได้แล้วที่นี่
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียน ห้องเรียนพิเศษ MSE ปีการศึกษา 2566
เอกสารประกอบการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ปีการศึกษา 2566 วันเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2566 โดยนายกิตติศักดิ์ กาญจนครุฑ
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการและกลุ่มบริหารงานงบประมาณ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ Mini English Program (MEP) ปีการศึกษา 2566
ขอเชิญรับชมคลิป "ABSS สถานศึกษาปลอดภัย" โดยนักเรียนโรงเรียนอนุบาลสามเสน (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) สพป.กทม. #moesafetycenter #สถานศึกษาปลอดภัย

จดหมายข่าว

กิจกรรมครอบครัวผูกพันสร้างสรรค์พัฒนาการ ระดับชั้นปฐมวัย ปีการศึกษา 2565

วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566

การประเมินความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (Reading Test: RT) ปีการศึกษา 2565

วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566

แนะแนวการศึกษาต่อ ชั้น ม.1

วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566

รับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566

วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566

มอบตัวนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ Mini English Program (MEP) ปีการศึกษา 2566

วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566

ประเมินความพร้อมพัฒนาการ 4 ด้าน และทักษะภาษาอังกฤษเบื้องต้น นักเรียนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ Mini English Program (MEP) ปีการศึกษา 2566

วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566

รับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ Mini English Program (MEP) ปีการศึกษา 2566

วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566

เอกสารเผยแพร่

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

โรงเรียนอนุบาลสามเสน (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) มีจุดมุ่งหมายที่จะพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ ให้ความร่วมมือและเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 โดยใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมินตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด 

ช่องทางแสดงความคิดเห็น

บรรยากาศสภาพแวดล้อม

  • ทั้งหมด
  • สภาพแวดล้อม
  • ห้องปฏิบัติการ
  • แหล่งเรียนรู้

App 1

App

Web 3

Web

App 2

App

Card 2

Card

Web 2

Web

App 3

App

App 3

App

Web 3

Web

Card 1

Card

Card 3

Card

App 3

App

Web 3

Web

App 3

App

Card 1

Card

App 3

App

App 3

App

Card 1

Card

Card 1

Card

App 3

App

Card 1

Card

Card 1

Card

App 3

App

Card 1

Card

Card 1

Card

App 3

App

App 3

App

E-Service

SchoolMIS
ห้องเรียนออนไลน์
ขอเผยแพร่ข้อมูล สพป.กทม.
คลังสื่อปฐมวัย
EMIS
คณะครุศาสตร์ ม.ราชภัฏสวนสุนันทา
Project Approach

ติดต่อเรา

Location:

302/342 ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

Call:

02 279 0415

Youtube Channel

AnubanSamsen SCH