ข่าวประชาสัมพันธ์


❮ก่อนหน้า          ถัดไป❯

จดหมายข่าว

กิจกรรมค่ายลูกเสือเนตรนารีสามัญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6 ปีการศึกษา 2566 ณ ค่ายหัตถวุฒิแคมป์ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
[คลิกชมภาพกิจกรรม]

วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2566

กิจกรรมค่ายลูกเสือเนตรนารี สามัญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 ณ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
[กิจกรรมช่วงเช้า] [รอบกองไฟ1]
[รอบกองไฟ2] [รอบกองไฟ3]

วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2566

กิจกรรมค่ายลูกเสือเนตรนารี (สำรอง) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ณ บ้านริมน้ำ อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
[คลิกชมภาพกิจกรรม]

วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2566

กิจกรรมตลาดนัดนักเรียน (ABSS KIDS MARKET)
[คลิกชมภาพกิจกรรม]

วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2566

ขอแสดงความยินดีแด่ นายสุรชัย ศรีโยธี เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลโครงการ "ปิยชนน์ คนการศึกษา" ประจำปี 2566

วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2566

การพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนเชิงรุก Active Learning

วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2566

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องแนวทางการเพิ่มผลสัมฤทธิ์การทดสอบความสามารถพื้นฐานระดับชาติ NT และ O-NET สำหรับกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2566

การตรวจสุขภาพประจำปี ปีการศึกษา 2566 จากหน่วยงานศูนย์บริการสาธารณสุข 11 ประดิพัทธ์

วันพุธที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2566

การประเมินคุณภาพอาหาร งานโภชนาการอาหารกลางวัน จากศูนย์บริการสาธารณสุข 11 ประดิพัทธ์

วันพุธที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2566

กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ปีการศึกษา 2566
[ภาพกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ]
[ภาพกิจกรรมปลูกต้นไม้ วันดินโลก]

วันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2566

วันสมเด็จมหาธีรราชเจ้า ประจำปีการศึกษา 2566
[คลิกชมภาพกิจกรรม]

วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

การเข้าศึกษาดูงานของโรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) จังหวัดฉะเชิงเทรา
[คลิกชมภาพกิจกรรม]

วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

การเข้าศึกษาดูงานของแพทย์ประจำบ้าน สาขากุมารเวชศาสตร์
[คลิกชมภาพกิจกรรม]

วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

การประชุมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2567" สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

ประชุมตั้งเครือข่ายศูนย์วิชาการ (ประชุมออนไลน์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลชมเชย การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมนักวิทยาศาสตร์น้อย ระดับประเทศ ประจำปี 2566

วันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

เอกสารเผยแพร่

เอกสารเผยแพร่ของผู้บริหาร ครู และบุคลากร

รายงานการประเมินโครงการการจัดการเรียนรู้รูปแบบโครงการ (Project Approach) ออนไลน์(Online) เพื่อพัฒนาคุณลักษณะเด็กปฐมวัยในศตวรรษที่ 21 | 1.22 MB | นายกิตติศักดิ์ กาญจนครุฑ
การประเมินโครงการนิเทศภายในเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) โรงเรียนอนุบาลสามเสน (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร | 0.25 MB | นางอาภาสินี ประสพศักดิ์
การประเมินโครงการพัฒนาสมรรถนะด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของครู สู่ห้องเรียนออนไลน์ โรงเรียนอนุบาลสามเสน (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) | 349 KB | นายโชคชัย จาดเมือง

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

โรงเรียนอนุบาลสามเสน (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) มีจุดมุ่งหมายที่จะพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ ให้ความร่วมมือและเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565 โดยใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมินตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด 

ช่องทางแสดงความคิดเห็น

บรรยากาศสภาพแวดล้อม

  • ทั้งหมด
  • สภาพแวดล้อม
  • ห้องปฏิบัติการ
  • แหล่งเรียนรู้

App 1

App

Web 3

Web

App 2

App

Card 2

Card

Web 2

Web

App 3

App

App 3

App

Web 3

Web

Card 1

Card

Card 3

Card

App 3

App

Web 3

Web

App 3

App

Card 1

Card

App 3

App

App 3

App

Card 1

Card

Card 1

Card

App 3

App

Card 1

Card

Card 1

Card

App 3

App

Card 1

Card

Card 1

Card

App 3

App

App 3

App

E-Service

SchoolMIS
ห้องเรียนออนไลน์
ขอเผยแพร่ข้อมูล สพป.กทม.
คลังสื่อปฐมวัย
EMIS
คณะครุศาสตร์ ม.ราชภัฏสวนสุนันทา
Project Approach

ติดต่อเรา

Location:

302/342 ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

Call:

02 279 0415

Youtube Channel

AnubanSamsen SCH