ข่าวประชาสัมพันธ์


❮ก่อนหน้า          ถัดไป❯
ประกาศโรงเรียนอนุบาลสามเสน (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) เรื่อง การกำหนดมาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายความสำเร็จของโรงเรียน
[ระดับปฐมวัย] [ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน]
ปฏิทินกิจกรรม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567
เอกสารประกอบการประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 - 3 ปีการศึกษา 2567
โดย นายกิตติศักดิ์ กาญจนครุฑ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการและกลุ่มบริหารงานงบประมาณ
เอกสารประกอบการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2567
โดย นายกิตติศักดิ์ กาญจนครุฑ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการและกลุ่มบริหารงานงบประมาณ
ประกาศรับสมัครบุคลากร ตำแหน่งอัตราจ้าง จำนวน 4 อัตรา ติดต่อสอบถาม และยื่นเอกสารประกอบการสมัครได้ที่ห้องธุรการ หมายเลขโทรศัพท์ 02-2790415

จดหมายข่าว

โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ เข้าร่วมการอบรมโครงการ “ให้ความรู้ด้านการปฐมพยาบาลและการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน” รุ่นที่ 2 ณ ห้องประชุมชั้น 4 สำนักงานเขตพญาไท

วันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารสมาคมผู้บริหารและครู โรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด (ประเทศไทย) ภาคกลาง ครั้งที่ 3/2567 ณ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม จังหวัดสมุทรปราการ

วันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนอนุบาลสามเสน ฯ ร่วมโครงการ “ปลูกความเป็นไทยในหัวใจเยาวชน” ณ โรงเรียนสตรีวิทยา 2 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2

วันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2567
[คลิกชมภาพกิจกรรม]

ขอแสดงความยินดีกับ นายสุรชัย ศรีโยธี ที่ได้รับรางวัล ระดับดี ด้านการจัดประสบการณ์เรียนรู้ระดับปฐมวัย (ครูผู้สอน) ผลวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาปฐมวัย ระดับเขตพื้นที่ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร

วันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

ขอแสดงความยินดีกับ นางเมธาวี อุดมทัศนีย์ ที่ได้รับรางวัล ระดับดี ด้านการจัดประสบการณ์เรียนรู้ระดับปฐมวัย (ครูผู้สอน) ผลวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาปฐมวัย ระดับเขตพื้นที่ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร

วันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวศศิธร เจียงพัฒนากิจ ที่ได้รับรางวัล ระดับดีเลิศ ด้านการจัดประสบการณ์เรียนรู้ระดับปฐมวัย (ครูผู้สอน) ผลวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาปฐมวัย ระดับเขตพื้นที่ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร

วันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

โรงเรียนอนุบาลสามเสน ฯ ได้รับรางวัล ระดับเหรียญเงิน “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” ประจำปี 2567

วันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ เข้าร่วมการอบรมโครงการ “ให้ความรู้ด้านการปฐมพยาบาลและการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน” รุ่นที่ 1 ณ ห้องประชุมชั้น 4 สำนักงานเขตพญาไท

วันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2567
[คลิกชมภาพกิจกรรม]

โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ เข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครบรอบ 21 ปี

วันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

คณะผู้บริหาร และตัวแทนครูโรงเรียนอนุบาลสามเสน (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) เข้าร่วมคาราวานเยี่ยมบ้านนักเรียน สพป.กทม.

วันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2567

วันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

กิจกรรม วันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2567

วันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2567
[คลิกชมภาพกิจกรรม]

เอกสารเผยแพร่

เอกสารเผยแพร่ของผู้บริหาร ครู และบุคลากร

รายงานการประเมินโครงการการจัดการเรียนรู้รูปแบบโครงการ (Project Approach) ออนไลน์(Online) เพื่อพัฒนาคุณลักษณะเด็กปฐมวัยในศตวรรษที่ 21 | 1.22 MB | นายกิตติศักดิ์ กาญจนครุฑ
การประเมินโครงการนิเทศภายในเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) โรงเรียนอนุบาลสามเสน (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร | 0.25 MB | นางอาภาสินี ประสพศักดิ์
การประเมินโครงการพัฒนาสมรรถนะด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของครู สู่ห้องเรียนออนไลน์ โรงเรียนอนุบาลสามเสน (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) | 349 KB | นายโชคชัย จาดเมือง

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

โรงเรียนอนุบาลสามเสน (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) มีจุดมุ่งหมายที่จะพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ ให้ความร่วมมือและเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565 โดยใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมินตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด 

ช่องทางแสดงความคิดเห็น

บรรยากาศสภาพแวดล้อม

  • ทั้งหมด
  • สภาพแวดล้อม
  • ห้องปฏิบัติการ
  • แหล่งเรียนรู้

App 1

App

Web 3

Web

App 2

App

Card 2

Card

Web 2

Web

App 3

App

App 3

App

Web 3

Web

Card 1

Card

Card 3

Card

App 3

App

Web 3

Web

App 3

App

Card 1

Card

App 3

App

App 3

App

Card 1

Card

Card 1

Card

App 3

App

Card 1

Card

Card 1

Card

App 3

App

Card 1

Card

Card 1

Card

App 3

App

App 3

App

E-Service

SchoolMIS
ห้องเรียนออนไลน์
ขอเผยแพร่ข้อมูล สพป.กทม.
คลังสื่อปฐมวัย
EMIS
คณะครุศาสตร์ ม.ราชภัฏสวนสุนันทา
Project Approach

ติดต่อเรา

Location:

302/342 ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

Call:

02 279 0415

Youtube Channel

AnubanSamsen SCH