โรงเรียนอนุบาลสามเสน (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์)

จดหมายข่าว

โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ จัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

วันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2567
[คลิกชมภาพกิจกรรม]

กิจกรรม “วันงดสูบบุหรี่โลก” โรงเรียนอนุบาลสามเสน (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์)

วันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2567
[คลิกชมภาพกิจกรรม]

นางณัฐธิดา เณธิชัย รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ พร้อมด้วยครูโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ เข้าร่วมการประชุมโครงการนักเรียนในกรุงเทพมหานครปลอดภัยร่วมกับกองบัญชาการตำรวจนครบาล เพื่อแก้ไขปัญหาการทะเลาะวิวาท และพฤติกรรมไม่เหมาะสมของนักเรียน

วันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2567

โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ จัดกิจกรรม “วันวิสาขบูชา ” ประจำปี 2567

วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2567
[คลิกชมภาพกิจกรรม]

โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ รับการตรวจเยี่ยมและนิเทศความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ จัดอบรมเพื่อพัฒนาครูในการจัดทำนวัตกรรมและผลงานทางวิชาการ สู่เส้นทางการมีวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์ ว 9/2564

วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2567
[คลิกชมภาพกิจกรรม]

นางณัฐธิดา เณธิชัย รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ พร้อมด้วยนางสาวหทัยรัตน์ ภัทรมานิต และนางสาวธัญศภรณ์ ถาปนะกุล ครูโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ "วิจัยดีพัฒนา" การพัฒนาสื่อนวัตกรรมเพื่อการวิจัยและคัดเลือกผลงาน (OBEC CONTENT CENTER) ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ณ โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ

วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2567
[จดหมายข่าวเพิ่มเติม]

ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมด้วยนางวรางคณา ไชยเรือน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ตรวจเยี่ยมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ณ โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ

วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2567
[คลิกชมภาพกิจกรรม]

โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำระบบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2567
[คลิกชมภาพกิจกรรม]

โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ จัดอบรมโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ ตามแนวทางการดำเนินงานโครงการวิถีพุทธ แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน

วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2567
[คลิกชมภาพกิจกรรม]

โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ จัดอบรมการจัดกิจกรรมชุมนุมสมรรถนะสู่อาชีพที่อยากเป็น แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน

วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2567
[คลิกชมภาพกิจกรรม]

โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา พ.ศ.2567 ตามหลักสูตรแกนกลาง 2551 (ฉบับปรับปรุง 2566) การนำตัวชี้วัดระหว่างทาง และตัวชี้วัดปลายทาง สู่การปฏิบัติ แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน

วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2567
[คลิกชมภาพกิจกรรม]

โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ จัดอบรมมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพครูดีศรีอนุบาลสามเสน แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน

วันอังคารที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2567
[คลิกชมภาพกิจกรรม]

นางวรางคณา ไชยเรือน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ตรวจเยี่ยมโรงเรียนตามนโยบาย การเตรียมการสภาพแวดล้อมภูมิทัศน์ของโรงเรียน ก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2567

วันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

การประกวดนวัตกรรมคุณครูผู้สร้างสรรค์นวัตกรรมยอดเยี่ยม ABSS Innovation Awards ปีการศึกษา 2566

วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2567

การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารสมาคมผู้บริหารและครู โรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัดประเทศไทย (ภาคกลาง)

วันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

ตัวแทนนักเรียน และครู โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ พร้อมด้วยโรงเรียนภาคีเครือข่าย โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ และโรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม เข้าร่วมกิจกรรมค่ายอบรมสรรสร้างนวัตกรรม นำวิถีสู่สังคม จัดโดยมูลนิธิยุวทูตความดี กระทรวงการต่างประเทศ

วันที่ 18 - 23 เมษายน พ.ศ. 2567

การจับสลากนักเรียนเข้าเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ปีการศึกษา 2566

วันจันทร์ที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2567

งานวันวิชาการ ปีการศึกษา 2566

วันจันทร์ที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2567

ซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปีการศึกษา 2566

วันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2567
[คลิกชมภาพกิจกรรม]

มอบตัวนักเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567

วันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2567
[คลิกชมภาพกิจกรรม]

การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566

วันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2567

ทอดผ้าป่าการศึกษา ปีการศึกษา 2566

วันจันทร์ที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2567
[คลิกชมภาพกิจกรรม]

การจับสลากนักเรียนเข้าเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567

วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567
[คลิกชมภาพกิจกรรม]

รับสมัครเข้าเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567

วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

รับมอบตัวนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ English Program ​(MEP)​ ปีการศึกษา 2567

วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567
[คลิกชมภาพกิจกรรม]

การประเมินความพร้อมพัฒนาการ 4 ด้าน และทักษะภาษาอังกฤษ​เบื้องต้น ชั้นประถม​ศึกษา​ปี​ 1​ ห้องเรียนพิเศษ​(MEP)​ ปีการศึกษา 2567

วันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

นางวรางคณา ไชยเรือน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566

วันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567
[คลิกชมภาพกิจกรรม]

ตัวแทนจากองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย และสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนระดับชั้นปฐมวัย

วันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567
[คลิกชมภาพกิจกรรม]

นางสาวสุธาทิพย์ เลิศล้ำ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เข้านิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับปฐมวัย

วันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการประกวด/แข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 ศูนย์การแข่งขันกิจกรรมปฐมวัย ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

วันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567
[คลิกชมภาพกิจกรรม]

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2566

วันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567
[คลิกชมภาพกิจกรรม]

นักเรียนระดับชั้นปฐมวัย ร่วมกิจกรรม "รู้ทัน รับมือฝุ่น PM 2.5" ณ ห้องสวนหนังสือ ระดับปฐมวัย

วันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567
[คลิกชมภาพกิจกรรม]

โครงการพัฒนาทักษะทางภาษาและห้องสวนหนังสือเด็กปฐมวัย

วันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567
[คลิกชมภาพกิจกรรม]

โรงเรียนอนุบาลสามเสน (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) มอบเงินช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนวัดอมรินทราราม เนื่องด้วยบ้านของนักเรียนประสบเหตุอัคคีภัย

วันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

โรงเรียนอนุบาลสามเสน (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) มอบเงินช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) เนื่องด้วยบ้านของนักเรียนประสบเหตุอัคคีภัย

วันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

ขอแสดงความยินดีแด่ข้าราชการครูที่ได้รับการแต่งตั้งเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ นางอาภาสินี ประสพศักดิ์ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะรองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ และนางสาวสินีนารถ นรินทรสรศักดิ์ ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

วันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

กิจกรรมวันตรุษจีน ประจำปีการศึกษา 2566

วันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567
[คลิกชมภาพกิจกรรม]

การรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ห้องเรียนพิเศษ Mini English Program (MEP)

วันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

การประชุมคณะอนุกรรมการ บริหารสมาคมผู้บริหารและครู โรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด (ประเทศไทย) ภาคกลาง ณ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี จังหวัดลพบุรี

วันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

ขอแสดงความยินดีแด่ นายเฉลิมชัย วัดข้าวหลาม ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ เนื่องในโอกาสเข้ารับรางวัลศรีสุวรรณบุคคลตัวอย่างดีเด่น สาขาบุคคลผู้ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาดีเด่น

วันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

แนะแนวการศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2566

วันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567
[คลิกชมภาพกิจกรรม]

คณะศึกษาดูงานจากคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และ Ningbo Early Childhood College สาธารณรัฐประเทศประชาชนจีน โดย ผู้บริหารและคณะครูให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น

วันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567
[คลิกชมภาพกิจกรรม]

กิจกรรมครอบครัวผูกพันสร้างสรรค์พัฒนาการ ปีการศึกษา 2566 ระดับชั้นปฐมวัย

วันพุธที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2567
[คลิกชมภาพกิจกรรม]

เจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิง สำนักงานเขตดุสิต ให้ความอนุเคราะห์ปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดระเบียง และอาคารเรียน โรงเรียนอนุบาลสามเสน (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์)

วันพุธที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2567

กิจกรรมร้อง เล่น เต้น ฟัง เพื่อพัฒนาอารมณ์-จิตใจ นักเรียนชั้นปฐมวัย

วันอังคารที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2567
[คลิกชมภาพกิจกรรม]

กิจกรรมค่ายธรรมะ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ณ โรงเรียนอนุบาลสามเสน (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์)

วันอังคารที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2567
[คลิกชมภาพกิจกรรม]

กิจกรรม ABSS ART MUSIC & DANCE CONTEST 2023 โดย กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

วันพุธที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2567
[จดหมายข่าวเพิ่มเติม][คลิกชมภาพกิจกรรม]

การประชุมผู้ปกครองเครือข่ายห้องเรียน โรงเรียนอนุบาลสามเสน (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์)

วันศุกร์ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2567
[คลิกชมภาพกิจกรรม]

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับรางวัลของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เนื่องในงานวันครู ประจำปี 2567

วันศุกร์ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2567

ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกิจกรรมงานวันครู ประจำปี 2567 ณ โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์

วันศุกร์ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2567
[คลิกชมภาพกิจกรรม]

นายสุรชัย ศรีโยธี ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ เข้ารับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี" เนื่องในวันครู ครั้งที่ 68 ปี 2567 ของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

วันศุกร์ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2567

นายสุรชัย ศรีโยธี และนางสาวปานเทพิน อัศวธำรงกิติ ครูโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ เข้าร่วมประชุมหารือ อบรมสร้างความเข้าใจการพัฒนาสถานศึกษา เพื่อเป็นพื้นที่นวัตกรรมทางการศึกษา

วันพุธที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2567

คณะแพทย์ประจำบ้าน สาขากุมารเวชศาสตร์ รุ่นที่ 3 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เข้าศึกษาดูงานเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนระดับชั้นปฐมวัย และเยี่ยมชมสภาพบรรยากาศในห้องเรียน และแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน

วันพุธที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2567
[คลิกชมภาพกิจกรรม]

คณะแพทย์ประจำบ้าน สาขากุมารเวชศาสตร์ รุ่นที่ 2 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เข้าศึกษาดูงานเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนระดับชั้นปฐมวัย และเยี่ยมชมสภาพบรรยากาศในห้องเรียน และแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน

วันพุธที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2567
[คลิกชมภาพกิจกรรม]

นางสาวบริสุทธิ์ธรรม พิมพ์ศิริ หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ พร้อมด้วยนายสุรชัย ศรีโยธี หัวหน้างานปฐมวัย และนางสาวศศิธร เจียงพัฒนากิจ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานบุคคล เข้าร่วมอบรมผ่านระบบออนไลน์ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนานวัตกรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ PTRU Model เป็นฐาน

วันพุธที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2567

นางสาวบริสุทธิ์ธรรม พิมพ์ศิริ หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ พร้อมด้วยนายสุรชัย ศรีโยธี หัวหน้างานปฐมวัย และนางสาวศศิธร เจียงพัฒนากิจ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานบุคคล เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนานวัตกรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ PTRU Model เป็นฐาน ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร

วันพุธที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2567

นางณัฐธิดา เณธิชัย รองผู้อำนวยการโรงเรียน เข้าร่วมประชุมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษา ในการขอมีและเลื่อนวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

วันพุธที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2567

ตัวแทนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 11 คน เข้าร่วมพิธีเปิดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 ณ กระทรวงศึกษาธิการ

วันจันทร์ที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2567
[คลิกชมภาพกิจกรรม]

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 คำขวัญวันเด็ก "มองโลกกว้าง คิดสร้างสรรค์ เคารพความแตกต่าง ร่วมสร้างประชาธิปไตย"

วันจันทร์ที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2567
[คลิกชมภาพกิจกรรม]

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1/2567 โรงเรียนอนุบาลสามเสน (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์)

วันศุกร์ที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2567

เด็กหญิงภคมน เลิศล่อง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2 เข้ารับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่น คณะกรรมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

วันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2567
[คลิกชมภาพกิจกรรม]

เด็กหญิงภคมน เลิศล่อง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และเด็กชายจักรพงศ์ เพ่งรุ่งเรืองวงษ์ นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 พร้อมด้วยนายเฉลิมชัย วัดเข้าหลาม ตัวแทนครู เข้ามอบดอกกล้วยไม้ สัญลักษณ์วันครู แด่นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี เพื่อเชิญชวนคณะรัฐมนตรีและประชาชน น้อมรำลึกพระคุณครู ในกิจกรรมงานวันครู ครั้งที่ 68 ณ ทำเนียบรัฐบาล

วันอังคารที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2567

อนุบาลสามเสนฯ สืบสานประเพณีไทยตักบาตรปีใหม่ 2567

วันอังคารที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2567
[คลิกชมภาพกิจกรรม]

โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ ดำเนินการประเมินการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

วันศุกร์ที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2567

ครอบครัวอนุบาลสามเสนฯ ร่วมบริจาคเสื้อผ้า สิ่งของเครื่องใช้ อุปกรณ์การเรียน เพื่อช่วยเหลือนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยพื้นที่ภาคใต้

วันศุกร์ที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2567

โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ ร่วมโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเชื่อมโยงนโยบายสู่เขตพื้นที่การศึกษา และการเป็นนวัตกรทางการศึกษาตามรูปแบบฐานสมรรถนะ PTRU MODEL

วันพุธที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2567

โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ "มารยาทไทย และมารยาทในสังคม" จัดโดย สถาบันวัฒนธรรมศึกษา กลุ่มค่านิยมและความเป็นไทย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม

วันพุธที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2567

โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "โครงการเยาวชนคนดี รู้หน้าที่ รู้รักแผ่นดิน ปี 2566 ของโรงเรียนในเครือข่ายมูลนิธิยุวทูตความดี จัดโดย มูลนิธิยุวทูตความดี กระทรวงการต่างประเทศ

วันพุธที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2567

โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ เข้าร่วมงาน "EDU SOFT POWER FESTIVAL 2024" ณ กระทรวงศึกษาธิการ

วันพุธที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2567

ผู้บริหารเข้าร่วมประชุมพิจารณาเกณฑ์การแข่งขัน และคุณสมบัติกรรมการการตัดสินงานการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

วันอังคารที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2567

ลูกเสือ - เนตรนารี "Day Camp" ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
[คลิกชมภาพกิจกรรม]

วันอังคารที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2567

ลูกเสือ - เนตรนารี "Day Camp" ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
[คลิกชมภาพกิจกรรม]

วันอังคารที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2567

กิจกรรมค่าย MEP Camp 2023 ณ ฟาวเท่นทรี รีสอร์ท จังหวัดนครราชสีมา
[คลิกชมภาพกิจกรรม]

วันพฤหัสบดีที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2566

กิจกรรมค่าย MSE Camp 2023 ณ ฟาวเท่นทรี รีสอร์ท จังหวัดนครราชสีมา
[คลิกชมภาพกิจกรรม]

วันพฤหัสบดีที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2566

กิจกรรมวันคริสต์มาส ปีการศึกษา 2566
[คลิกชมภาพกิจกรรม]

วันพฤหัสบดีที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2566

นายกิตติศักดิ์ กาญจนครุฑ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ รับโล่รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)

วันพฤหัสบดีที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2566

การสอบธรรมศึกษา นักธรรมชั้นตรี-โท-เอก ปีการศึกษา 2566

วันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2566

โรงเรียนปทุมวิทยากร ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียน
[คลิกชมภาพกิจกรรม]

วันพุธที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2566

โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียน
[คลิกชมภาพกิจกรรม]

วันพุธที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2566

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียน
[คลิกชมภาพกิจกรรม]

วันพุธที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2566

กิจกรรมค่ายลูกเสือเนตรนารีสามัญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6 ปีการศึกษา 2566 ณ ค่ายหัตถวุฒิแคมป์ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
[คลิกชมภาพกิจกรรม]

วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2566

กิจกรรมค่ายลูกเสือเนตรนารี สามัญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 ณ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
[กิจกรรมช่วงเช้า] [รอบกองไฟ1]
[รอบกองไฟ2] [รอบกองไฟ3]

วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2566

กิจกรรมค่ายลูกเสือเนตรนารี (สำรอง) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ณ บ้านริมน้ำ อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
[คลิกชมภาพกิจกรรม]

วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2566

กิจกรรมตลาดนัดนักเรียน (ABSS KIDS MARKET)
[คลิกชมภาพกิจกรรม]

วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2566

ขอแสดงความยินดีแด่ นายสุรชัย ศรีโยธี เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลโครงการ "ปิยชนน์ คนการศึกษา" ประจำปี 2566

วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2566

การพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนเชิงรุก Active Learning

วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2566

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องแนวทางการเพิ่มผลสัมฤทธิ์การทดสอบความสามารถพื้นฐานระดับชาติ NT และ O-NET สำหรับกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2566

การตรวจสุขภาพประจำปี ปีการศึกษา 2566 จากหน่วยงานศูนย์บริการสาธารณสุข 11 ประดิพัทธ์

วันพุธที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2566

การประเมินคุณภาพอาหาร งานโภชนาการอาหารกลางวัน จากศูนย์บริการสาธารณสุข 11 ประดิพัทธ์

วันพุธที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2566

กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ปีการศึกษา 2566
[ภาพกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ]
[ภาพกิจกรรมปลูกต้นไม้ วันดินโลก]

วันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2566

วันสมเด็จมหาธีรราชเจ้า ประจำปีการศึกษา 2566
[คลิกชมภาพกิจกรรม]

วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

การเข้าศึกษาดูงานของโรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) จังหวัดฉะเชิงเทรา
[คลิกชมภาพกิจกรรม]

วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

การเข้าศึกษาดูงานของแพทย์ประจำบ้าน สาขากุมารเวชศาสตร์
[คลิกชมภาพกิจกรรม]

วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

การประชุมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2567" สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

ประชุมตั้งเครือข่ายศูนย์วิชาการ (ประชุมออนไลน์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลชมเชย การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมนักวิทยาศาสตร์น้อย ระดับประเทศ ประจำปี 2566

วันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

การแข่งขันรอบรองชนะเลิศ รายการ ALTV Quiz Challenge ปีที่ 4 ของทีมโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ

วันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

กิจกรรมบูทโอวัลตินสมาร์ท

วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้ารับการอบรมการเขียนโครงงานคุณธรรม ปีการศึกษา 2566

วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

กีฬาสีระดับชั้นประถมศึกษา ปีการศึกษา 2566 (ABSS Sport Day 2023)
[จดหมายข่าวเพิ่มเติม]

วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

กีฬาสีระดับชั้นอนุบาล ปีการศึกษา 2566 (ABSS Sport Day 2023)
[จดหมายข่าวเพิ่มเติม]

วันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566
[จดหมายข่าวเพิ่มเติม]

วันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ประชุมถอดบทเรียนการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน Performance rement (PA) ประจำปีงบประมาณ 2566

วันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

ประชุมครู บุคลากร และเจ้าหน้าที่ และจัดเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566
[จดหมายข่าวเพิ่มเติม]

วันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

เจ้าหน้าที่จากสถานีดับเพลิงและกู้ภัยสวนดุสิต ให้ความอนุเคราะห์ฉีดล้างทำความสะอาดอาคารเรียน บริเวณสนามและพื้นใต้อาคารเรียน เพื่อเตรียมพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

วันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

รับการตรวจเยี่ยมและนิเทศความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

วันพุธที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

ขอแสดงความยินดีแด่คุณครูที่ได้รับการแต่งตั้งเลื่อนวิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

วันอังคารที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2566

ขอแสดงความยินดีแด่คุณครูที่ได้รับการแต่งตั้งเลื่อนวิทยฐานะ ครูชำนาญการ

วันอังคารที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2566

คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้ารับการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร English for Communication “Intensive English Workshop”
[จดหมายข่าวเพิ่มเติม]

วันอังคารที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2566

สรุปกิจกรรมการจัดการเรียนรู้รูปแบบโครงการ “Project Approach” ระดับชั้นปฐมวัย ปีการศึกษา 2566
[จดหมายข่าวเพิ่มเติม]

วันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2566
[คลิกชมภาพกิจกรรม] [จดหมายข่าวเพิ่มเติม]

การสัมมนาทางวิชาการและประชุมสามัญประจำปี 2566 ชมรมรองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัดแห่งประเทศไทย

วันพุธที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2566

โครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพ่อ ร.๙

วันพุธที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2566

คณะผู้บริหารและคณะครูได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษา และงานมุฑิตาจิตเกษียณอายุราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากลุ่มโรงเรียนทวาราวดี

วันพุธที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2566

คณะกรรมการติดตามประเมินการใช้หลักสูตรระดับปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลสามเสน (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์)

วันพุธที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2566

ขอแสดงความยินดีแด่ นายโชคชัย จาดเมือง เนื่องในโอกาสได้รับการบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบำรุงราษฎร์วิทยาคม จังหวัดพิจิตร

วันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2566

เด็กหญิงภคมน เลิศล่อง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดกล่าวสุนทรพจน์ ในหัวข้อ “รักษาชาติและความเป็นไทย ไว้ด้วยลมหายใจของประวัติศาสตร์” ประเภทประถมศึกษา รอบเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

วันพุธที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2566
[คลิกชมภาพกิจกรรม]

ประชุมการจัดกิจกรรมกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2566 นำโดย ผศ. ดร.เอกชัย พุมดวง ประธานชมรมผู้ปกครอง ครูโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ และตัวแทนประธานเครือข่ายห้องเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

วันศุกร์ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2566
[คลิกชมภาพกิจกรรม]

กิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาเพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับภูมิภาคแอฟริกาในงาน Colours of Africa 2023

วันศุกร์ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2566
[คลิกชมภาพกิจกรรม]

โครงการมารยาทไทย หนูน้อยไหว้สวย ยิ้มใส ใส่ใจวัฒนธรรม ปีการศึกษา 2566 ระดับชั้นปฐมวัย

วันอังคารที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2566
[คลิกชมภาพกิจกรรม]

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ศึกษาแหล่งเรียนรู้ "โครงการเปิดห้องเรียนสู่โลกกว้าง" ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

วันพุธที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2566
[คลิกชมภาพกิจกรรม]

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ศึกษาแหล่งเรียนรู้ "โครงการเปิดห้องเรียนสู่โลกกว้าง" ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

วันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2566
[คลิกชมภาพกิจกรรม]

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ศึกษาแหล่งเรียนรู้ "โครงการเปิดห้องเรียนสู่โลกกว้าง" ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

วันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2566
[คลิกชมภาพกิจกรรม]

โครงการนวัตกรรมการสอนของครูพื้นที่ กทม. โดยใช้การนิเทศแนวใหม่

วันจันทร์ที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2566

โครงการนวัตกรรมการสอนของครูพื้นที่ กทม. โดยใช้การนิเทศแนวใหม่

วันจันทร์ที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2566

โครงการนวัตกรรมการสอนของครูพื้นที่ กทม. โดยใช้การนิเทศแนวใหม่

วันจันทร์ที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2566

โครงการนวัตกรรมการสอนของครูพื้นที่ กทม. โดยใช้การนิเทศแนวใหม่

วันจันทร์ที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2566

โครงการนวัตกรรมการสอนของครูพื้นที่ กทม. โดยใช้การนิเทศแนวใหม่

วันจันทร์ที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2566

โครงการนวัตกรรมการสอนของครูพื้นที่ กทม. โดยใช้การนิเทศแนวใหม่

วันจันทร์ที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2566

โครงการนวัตกรรมการสอนของครูพื้นที่ กทม. โดยใช้การนิเทศแนวใหม่

วันจันทร์ที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2566

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ศึกษาแหล่งเรียนรู้ "โครงการเปิดห้องเรียนสู่โลกกว้าง" ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

วันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2566
[คลิกชมภาพกิจกรรม]

นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 ศึกษาแหล่งเรียนรู้ "โครงการเปิดห้องเรียนสู่โลกกว้าง" ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

วันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2566
[คลิกชมภาพกิจกรรม]

กิจกรรม Twinning Programme 2023 ณ ประเทศสิงคโปร์

วันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2566

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ศึกษาแหล่งเรียนรู้ "โครงการเปิดห้องเรียนสู่โลกกว้าง" ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

วันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2566
[คลิกชมภาพกิจกรรม]

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ศึกษาแหล่งเรียนรู้ "โครงการเปิดห้องเรียนสู่โลกกว้าง" ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

วันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2566
[คลิกชมภาพกิจกรรม]

นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 ศึกษาแหล่งเรียนรู้ "โครงการเปิดห้องเรียนสู่โลกกว้าง" ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

วันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2566
[คลิกชมภาพกิจกรรม]

นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ศึกษาแหล่งเรียนรู้ "โครงการเปิดห้องเรียนสู่โลกกว้าง" ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

วันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2566
[คลิกชมภาพกิจกรรม]

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ศึกษาแหล่งเรียนรู้ "โครงการเปิดห้องเรียนสู่โลกกว้าง" ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

วันอังคารที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2566
[คลิกชมภาพกิจกรรม]

ขอแสดงความยินดีกับครูที่ได้รับรางวัล การเผยแพร่ผลงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ในการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนคุณภาพระดับปฐมวัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

วันอังคารที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2566

ขอแสดงความยินดีกับครูที่ได้รับรางวัล การเผยแพร่ผลงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ในการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนคุณภาพระดับปฐมวัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

วันอังคารที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2566

ขอแสดงความยินดีกับครูที่ได้รับรางวัล การเผยแพร่ผลงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ในการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนคุณภาพระดับปฐมวัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

วันอังคารที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2566

ขอแสดงความยินดีกับครูที่ได้รับรางวัลนวัตกรรมการจัดการศึกษาด้านการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ระดับปฐมวัย โครงการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ. 2566

วันอังคารที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2566

ขอแสดงความยินดีกับครูที่ได้รับรางวัลนวัตกรรมการจัดการศึกษาด้านการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ระดับปฐมวัย โครงการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ. 2566

วันอังคารที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2566

โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ ร่วมนำเสนอนิทรรศการ การประชุมวิชาการ ประจำปี 2566 เรื่องการขับเคลื่อนและพัฒนาเด็กปฐมวัย "ชวนรู้ ชวนเล่น สร้างสรรค์ผ่านนวัตกรรมเด็กปฐมวัย"

วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ.2566
[คลิกชมภาพกิจกรรม]

โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ ร่วมนำเสนอนิทรรศการ การประชุมวิชาการ ประจำปี 2566 เรื่องการขับเคลื่อนและพัฒนาเด็กปฐมวัย "ชวนรู้ ชวนเล่น สร้างสรรค์ผ่านนวัตกรรมเด็กปฐมวัย"

วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ.2566
[คลิกชมภาพกิจกรรม]

จัดเตรียมนิทรรศการ การประชุมวิชาการ ประจำปี 2566 เรื่องการขับเคลื่อนและพัฒนาเด็กปฐมวัย "ชวนรู้ ชวนเล่น สร้างสรรค์ผ่านนวัตกรรมเด็กปฐมวัย"

วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ.2566

ศูนย์บริการสาธารณสุข 11 ประดิพัทธ์ ให้ความอนุเคราะห์ดำเนินการตรวจสุขภาพนักเรียน ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ.2566
[คลิกชมภาพกิจกรรม]

ขอแสดงความยินดีแด่ นายสัญญา ไพบูลย์ เนื่องในโอกาสผ่านการคัดเลือกลำดับที่ 1 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีเหตุจำเป็นหรือเหตุพิเศษ

วันพุธที่ 22 สิงหาคม พ.ศ.2566

ขอแสดงความยินดีแด่ นางสาวศศิธร เจียงพัฒนากิจ เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลเหรียญทอง ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับก่อนประถมศึกษา ด้านบริหารจัดการ

วันพุธที่ 22 สิงหาคม พ.ศ.2566

ขอแสดงความยินดีแด่ คุณครูสุรชัย ศรีโยธี เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลเหรียญทอง ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับก่อนประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

วันพุธที่ 22 สิงหาคม พ.ศ.2566

ขอแสดงความยินดีแด่ นายกิตติศักดิ์ กาญจนครุฑ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษา ด้านวิชาการ

วันพุธที่ 22 สิงหาคม พ.ศ.2566

ตัวแทนเยาวชน ร่วมกิจกรรม "ค่ายเยาวชน...รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี" ประจำปี 2566

วันพุธที่ 22 สิงหาคม พ.ศ.2566
[คลิกชมภาพกิจกรรม]

นักเรียนเข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม นักวิทยาศาสตร์น้อยระดับประถมศึกษา ศูนย์ภาคกลาง ประจำปี 2566

วันจันทร์ที่ 14 สิงหาคม พ.ศ.2566
[คลิกชมภาพกิจกรรม]

นักเรียนได้รับรางวัล "ประกวดบอนสี งานสีสรรพรรณไม้ เทิดไท้พระบรมราชินีนาถ" ค่ายเยาวชน...รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2566

วันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ.2566

กิจกรรม "ประกวดบอนสี งานสีสรรพรรณไม้ เทิดไท้พระบรมราชินีนาถ" ค่ายเยาวชน...รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2566

วันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ.2566

กิจกรรมวันอาเซียนประจำปี 2566

วันอังคารที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2566
[คลิกชมภาพกิจกรรม]

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปีการศึกษา 2566

วันจันทร์ที่ 14 สิงหาคม พ.ศ.2566
[คลิกชมภาพกิจกรรม]

กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันจันทร์ที่ 14 สิงหาคม พ.ศ.2566

พิธีถวายพระพรชัยมงคลและพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
[คลิกชมภาพกิจกรรม]

วันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ.2566

กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติและสัปดาห์ห้องสมุด ปีการศึกษา 2566

วันอังคารที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2566
[คลิกชมภาพกิจกรรม]

พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวิชราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566

วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ.2566

งานมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ ผู้บริหาร ครูและบุคลากร โรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด (ประเทศไทย) ภาคกลาง ประจำปี 2566

วันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ.2566

การแข่งขันกีฬาอนุบาลสานสัมพันธ์ โรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด (ประเทศไทย) ภาคกลาง ครั้งที่ 11 ประจำปี 2566

วันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ.2566

พิธีรับตราพระราชทาน "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย"

วันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ.2566

กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ณ วัดน้อยนพคุณ

วันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ.2566

กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ณ วัดน้อยนพคุณ

วันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ.2566

กิจกรรมหล่อเทียนวันเข้าพรรษา และวันอาสาฬหบูชา

วันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ.2566

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ระดับภาคกลาง ประจำปี พ.ศ.2566

วันอาทิตย์ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.2566

การประเมินความสามารถด้วยการอ่านและการเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

วันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ.2566

การตรวจสอบถังดับเพลิงในโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ ประจำปีการศึกษา 2566

วันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ.2566

โครงการทักษะชีวิต ประจำปีการศึกษา 2566

วันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ.2566

ขอแสดงความยินดีแด่ครูที่ได้รับการเลื่อนวิทยฐานะ

วันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ.2566

ประชุมชี้แจงการจัดกิจกรรม ABSS-DZPS Twinning Programme 2023

วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ.2566

รับการประเมินผลงานเชิงประจักษ์ การสร้างและพัฒนาทักษะอาชีพของสถานศึกษาให้เป็นต้นแบบศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าฯ

วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ.2566

จัดบูธแสดงสินค้า น้ำดื่ม ABSS

วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ.2566

วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ปีการศึกษา 2566

วันอังคารที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ.2566

อบรมแนวทางการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะครูและบุคลากรทางการศึกษา ของ สพป.กรุงเทพมหานคร

วันอังคารที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ.2566

การอบรมโครงการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการจัดทำบัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียง และบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน ของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กรุงเทพมหานคร

วันอังคารที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ.2566

การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2/2566

วันอังคารที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ.2566

กิจกรรมสนับสนุนการลดก๊าซเรือนกระจกภาคป่าไม้ วัดการเจริญเติบโตของต้นไม้ภายในสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ โครงการ ค่าย เยาวชน…รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พ.ศ.2566

วันจันทร์ที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ.2566

อนุบาลสามเสนฯ รวมใจ ตักบาตรวิถีไทย วิถีพุทธ

วันจันทร์ที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ.2566

ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะเข้านิเทศเชิงประจักษ์ ติดตามการดำเนินงานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย

วันพฤหับดีที่ 29 มิถุนายน พ.ศ.2566

นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เข้าเยี่ยมชมการคัดแยกขยะของโรงเรียน

วันพฤหับดีที่ 29 มิถุนายน พ.ศ.2566

กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด วันต่อต้านยาเสพติดโลก ปีการศึกษา 2566

วันอังคารที่ 27 มิถุนายน พ.ศ.2566

รับการตรวจประเมินโครงการสถานศึกษาปลอดภัย ปีการศึกษา 2566

วันอังคารที่ 20 มิถุนายน พ.ศ.2566

ต้อนรับนักศึกษาฝึกปฏิบัติวิชาชีพสังเกตการณ์สอน นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์สิริมณี บรรจง พร้อมด้วยนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ชั้นปีที่ 3 จำนวน 8 คน ณ ห้องประชุมปกรณ์ อังศุสิงห์

วันอังคารที่ 20 มิถุนายน พ.ศ.2566

ผู้บริหารเข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารสมาคมผู้บริหารและครู โรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด (ประเทศไทย) ภาคกลาง

วันอังคารที่ 20 มิถุนายน พ.ศ.2566

การประชุมคณะกรรมการบริหารชมรมผู้ปกครองและครู โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

วันอังคารที่ 20 มิถุนายน พ.ศ.2566

ผู้บริหาร ตัวแทนครู นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมโครงการรณรงค์เสริมสร้างพลังเยาวชนคนดี ตามวิถียั่งยืนปี 2566 ณ โรงเรียนพญาไท

วันอังคารที่ 20 มิถุนายน พ.ศ.2566

ผู้บริหาร และตัวแทนครูเข้าร่วมการประชุมขับเคลื่อนโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา (ITA Online) ประจำปีงบประมาณ 2566 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

วันอังคารที่ 20 มิถุนายน พ.ศ.2566

ผู้บริหาร และคณะครูเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร โดยนางวรางคณา ไชยเรือน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธี

วันอังคารที่ 20 มิถุนายน พ.ศ.2566

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อร่วมอนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามให้กับนักเรียน

วันอังคารที่ 20 มิถุนายน พ.ศ.2566

กิจกรรมทำบุญโรงเรียน เนื่องในโอกาสวันก่อตั้งโรงเรียนอนุบาลสามเสน (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) ซึ่งตรงกับวันที่ 1 มิถุนายน 2514

วันอังคารที่ 13 มิถุนายน พ.ศ.2566

เลือกตั้งประธานและคณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2566

วันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ.2566

รับการตรวจประเมินคุณภาพอาหารงานโภชนาการอาหารกลางวัน จากคณะศูนย์บริการสาธารณสุข ๑๑ ประดิพัทธ์

วันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ.2566

การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำและโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน กลุ่มภาคสงฆ์ 1

วันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ.2566

กิจกรรมทำบุญโรงเรียน เนื่องในโอกาสวันก่อตั้งโรงเรียนอนุบาลสามเสน (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) ซึ่งตรงกับวันที่ 1 มิถุนายน 2514

วันอังคารที่ 13 มิถุนายน พ.ศ.2566

เลือกตั้งประธานและคณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2566

วันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ.2566

รับการตรวจประเมินคุณภาพอาหารงานโภชนาการอาหารกลางวัน จากคณะศูนย์บริการสาธารณสุข ๑๑ ประดิพัทธ์

วันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ.2566

การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำและโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน กลุ่มภาคสงฆ์ 1

วันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ.2566

พิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 3 มิถุนายน 2566

วันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน พ.ศ.2566

พระมหาชาครินทร์ กิตติเมธี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง วัดยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร กล่าวสัมโมทนียกถาแก่คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน เนื่องในวันวิสาขบูชา

วันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2566

ผู้บริหารและคณะครูเดินทางไปส่งตัวคุณครูรัตนาพร เที่ยงแท้ ในโอกาสได้รับย้ายไปดำรงตำแหน่งครู โรงเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ

วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2566

ผู้บริหารและคณะครูเดินทางไปส่งตัวคุณครูมณฑิรา แสงสุข ในโอกาสได้รับย้ายไปดำรงตำแหน่งครู โรงเรียนบดินทร์เดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 4

วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2566

มุฑิตาจิตคุณครูรัตนาพร เที่ยงแท้ ในโอกาสได้รับย้ายไปดำรงตำแหน่งครู โรงเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ

วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2566

มุฑิตาจิตคุณครูมณฑิรา แสงสุข ในโอกาสได้รับย้ายไปดำรงตำแหน่งครู โรงเรียนบดินทร์เดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 4

วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2566

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2566 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง 6

วันพุธที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2566

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2566 ระดับชั้นอนุบาล

วันเสาร์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ.2566

คณะครูเข้ารับการอบรมวิจัยในชั้นเรียนและนวัตกรรมการเรียนการสอน

วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ.2566

คณะครูเข้ารับการอบรมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับครู

วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ.2566

คณะครูเข้ารับการอบรมจิตวิทยาสำหรับครูและการดูแลนักเรียน ในยุค Next Normal

วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ.2566

คณะครูเข้ารับการอบรมระบบงานสารบรรณออนไลน์

วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ.2566

คณะครูเข้ารับการอบรมการนำหลักสูตรไปใช้ในการจัดการเรียนรู้

วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ.2566

รับการตรวจเยี่ยมและนิเทศความพร้อมการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

วันอังคารที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2566

รับการตรวจเยี่ยมและนิเทศความพร้อมการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

วันอังคารที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2566

ประกวดสื่อสร้างสรรค์ นวัตกรรมการเรียนรู้ ABSS Innovation Awards ครั้งที่ 2 ปี 2565

วันอังคารที่ 28 มีนาคม พ.ศ.2566

กิจกรรมป้องกันอุบัติภัย "ซ้อมอพยพหนีไฟ" ปีการศึกษา 2565

วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566

มอบตัวนักเรียน ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566

วันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566

แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลประกวดไหว้ถูกวิธี มีมารยาทไทย ปีการศึกษา 2565

วันศุกร์ที่ 3 มีนาคม พ.ศ.2566

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2565

วันศุกร์ที่ 3 มีนาคม พ.ศ.2566

กิจกรรมวันวิชาการ ปีการศึกษา 2565

วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566

ต้อนรับผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

วันอังคารที่ 18 เมษายน พ.ศ.2566

ประเมินโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย แห่งประเทศไทย ระดับประถมศึกษา

วันอาทิตย์ที่ 26 มีนาคม พ.ศ.2566

กิจกรรมครอบครัวผูกพันสร้างสรรค์พัฒนาการ ระดับชั้นปฐมวัย ปีการศึกษา 2565

วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566

การประเมินความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (Reading Test: RT) ปีการศึกษา 2565

วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566

แนะแนวการศึกษาต่อ ชั้น ม.1

วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566

รับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566

วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566

มอบตัวนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ Mini English Program (MEP) ปีการศึกษา 2566

วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566

ประเมินความพร้อมพัฒนาการ 4 ด้าน และทักษะภาษาอังกฤษเบื้องต้น นักเรียนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ Mini English Program (MEP) ปีการศึกษา 2566

วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566

รับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ Mini English Program (MEP) ปีการศึกษา 2566

วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566

ค่ายมหาวิทยาลัยเด็ก (สสวท.) ประเทศไทยครั้งที่ 14 โรงเรียน ณ โรงแรมรอยัลเบญจา

วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566

ผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล

วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ศึกษาดูงานกิจกรรม DAYTRIP A จิตอาสา ณ ศูนย์ฝึกโรงเรียนจิตอาสาร 904 (บางเขน) กรมทหารมหาดเล็กราชวัลลภที่ 11 กรุงเทพมหานคร

วันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566

รับการตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566

วันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566

คณะครู และนักเรียนร่วมกิจกรรม Kick off and The Daiary โครงการ "ย้อนรอยบันทึก สำนึกรักชาติ ประวัติศาสตร์ไทย" ของสพป.กรุงเทพมหานคร

วันศุกร์ที่ 27 มกราคม พ.ศ.2566

รับการนิเทศการจัดประสบการณ์เรียนรู้บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย จากสพป.กรุงเทพมหานคร

วันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566

การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารสมาคมผู้บริหารและครูโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด (ประเทศไทย) ภาคกลาง

วันจันทร์ที่ 30 มกราคม พ.ศ.2566

กิจกรรมวันตรุษจีน เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้เรียนรู้วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา รวมถึงทราบประวัติความเป็นมาของวันตรุษจีน

วันจันทร์ที่ 30 มกราคม พ.ศ.2566

ต้อนรับอาจารย์และนิสิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศึกษาดูงานการประเมินพัฒนาการและการเรียนรู้ สายชั้นปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ

วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม พ.ศ.2566

กิจกรรมรอยเชื่อมต่อการศึกษา ระดับชั้นปฐมวัยกับระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565

วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม พ.ศ.2566

ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565

วันจันทร์ที่ 23 มกราคม พ.ศ.2566

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565 เข้าร่วมกิจกรรมค่ายธรรมะ ในโครงการวิถีไทย วิถีพุทธ

วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม พ.ศ.2566

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนได้รับรางวัลจากการแข่งขันรายการ JUNIOR TAEKWONDO CHAMPIONSHIP 2023

วันอังคารที่ 17 มกราคม พ.ศ.2566

ขอแสดงความยินดี แด่ นายกิตติศักดิ์ กาญจนครุฑ และ นางสาวศศิธร เจียงพัฒนากิจ เนื่องในโอกาสเข้ารับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ปีการศึกษา 2565

วันอังคารที่ 17 มกราคม พ.ศ.2566

ขอแสดงความยินดี แด่ นายสุรชัย ศรีโยธี เนื่องในโอกาสได้รับรางวัล “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ 20 ประจำปี พ.ศ.2566

วันอังคารที่ 17 มกราคม พ.ศ.2566

ขอแสดงความยินดีกับครูที่ได้รับรางวัล ประจำปีการศึกษา 2566 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เนื่องในวันครู ครั้งที่ 67

วันจันทร์ที่ 16 มกราคม พ.ศ.2566

ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากร ร่วมงานวันครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ประจำปี 2566 ณ โรงเรียนพิบูลย์อุปถัมภ์

วันจันทร์ที่ 16 มกราคม พ.ศ.2566

ตัวแทนนักเรียนร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ณ โถงกลาง ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

วันเสาร์ที่ 14 มกราคม พ.ศ.2566

คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ เข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2566

วันอังคารที่ 17 มกราคม พ.ศ.2566

มอบของขวัญสวัสดีปีใหม่ แทนคำขอบคุณ แด่ตำรวจจราจรสถานีตำรวจนครบาลบางซื่อ เจ้าหน้าที่เทศกิจ เจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยดุสิต บุรุษไปรษณีย์พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

วันอังคารที่ 17 มกราคม พ.ศ.2566

ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่าน ที่กรุณาสนับสนุนของรางวัลสำหรับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ เนื่องในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566

วันอังคารที่ 17 มกราคม พ.ศ.2566

จัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1/2566 โดยมี พันโท หนุน ศันสนาคม ผู้อำนวยการสำนักสลากกินแบ่งรัฐบาล เป็นประธานการประชุม

วันศุกร์ที่ 13 มกราคม พ.ศ.2566

คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า และนักเรียนโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ มุทิตาจิตแด่คุณครูอติภา เกษมวัฒนา เนื่องด้วยท่านลาออกจากราชการ

วันพุธที่ 11 มกราคม พ.ศ.2566

นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยตัวแทนนักเรียนและครูโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ เข้าพบพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และมอบดอกกล้วยไม้ เนื่องในโอกาสวันครู ปี พ.ศ.2566

วันพุธที่ 11 มกราคม พ.ศ.2566

การคัดกรองความสามารถในการอ่านและเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

วันศุกร์ที่ 6 มกราคม พ.ศ.2566

แพทย์ประจำบ้านสาขากุมารเวชศาสตร์ ชั้นปีที่ ๒ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เข้าศึกษาดูงานด้านกุมารเวชศาสตร์สังคม

วันศุกร์ที่ 6 มกราคม พ.ศ.2566

พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ และทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่

วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕

กิจกรรมวันคริสต์มาส ปีการศึกษา 2565 "Christmas Day 2022"

วันพุธที่ 21 ธันวาคม 2565

ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายธนวุฒิ มุสิกรัตน์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชนะเลิศการแข่งขันกีฬาฮับกิโด การแข่งขัน Thailand Hapkido Championship 2022 ชิงแชมป์ประเทศไทย

ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรเข้ารับการอบรมแนวทางการจัดทำคลิปวิดีทัศน์การสอน ตามหลักเกณฑ์ ว9/2564

วันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม 2565

ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ เข้าร่วมชมงาน “มหาทานผ้าป่าสามัคคี 30 ปี วัดพระบาทน้ำพุ” ณ สนามศุภชลาศัย

วันจันทร์ที่ 5 เดือนธันวาคม พ.ศ.2565

กิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และวันพ่อแห่งชาติ

วันศุกร์ที่ 2 เดือนธันวาคม พ.ศ.2565

พิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี เพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณธิคุณวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี พ.ศ.2565

วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2565

เข้าร่วมการเสวนาและประชุมนำเสนอผลงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565

ผู้บริหาร คณะครู นักเรียนและผู้ปกครองระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 เข้าร่วมกิจกรรม โดยแบ่งออกเป็น 4 สี คือ สีม่วง สีเขียว สีส้ม และสีชมพู ภายใต้คำขวัญ “กีฬาสีแข็งแรงปลอดภัย ร่วมใจสามัคคี”

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565

ผู้บริหาร คณะครู นักเรียนและผู้ปกครองระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 - 3 เข้าร่วมกิจกรรม โดยแบ่งออกเป็น 4 สี คือ สีม่วง สีเขียว สีส้ม และสีชมพู ในธีม “The Flower”

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565

การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 เพื่อชี้แจงแนวทางการจัดการเรียนรู้และแจ้งนโยบายของสถานศึกษาให้ผู้ปกครองได้รับทราบ

วันที่ 5 และ 6 พฤศจิกายน 2565

ผู้บริหาร ครู และบุคลากรเข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นต่ำกว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2563 และ ปี 2564 เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

วันพุธที่ 2 พฤศจิกายน 2565

นายวิทยา เกษาอาจ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร และคณะ เข้าตรวจเยี่ยมและนิเทศในการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ของโรงเรียน

วันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน 2565

คณะผู้บริหารและครูเข้ารับการอบรมวิธีการปฏิบัติตนรองรับเหตุการณ์คนร้ายกราดยิง Active Shooter

วันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม 2565

คณะผู้บริหารและครูเข้ารับอบรมการปฐมพยาบาลฉุกเฉินและการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน เพื่อการดูแลนักเรียนในเบื้องต้นกรณีเหตุฉุกเฉิน

วันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม 2565

คณะผู้บริหารและครูเข้ารับอบรมการพัฒนาบุคลิกภาพผู้บริหารและครู

วันพุธที่ 31 สิงหาคม 2565

คณะผู้บริหารและครูเข้ารับอบรมเรื่องการสื่อสารในยุค Next Normal

วันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม 2565

ผู้บริหาร ครู และบุคลากรร่วมประชุมถอดบทเรียนการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement:PA) ปีการศึกษา 2565

วันอังคารที่ 11 ตุลาคม 2565


เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานรางวัลสถานศึกษาพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา ขนาดกลาง ประจำปีการศึกษา 2564

วันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม 2565

คณะผู้บริหารและครูร่วมแสดงความยินดีกับเด็กชายธนวุฒิ มุสิกรัตน์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬา จำนวน 6 รายการ

วันศุกร์ที่ 3 ตุลาคม 2565

คณะผู้บริหารและครูร่วมแสดงความยินดีกับเด็กชายณัฐรัชต์ งามขำ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬา จำนวน 2 รายการ

วันศุกร์ที่ 3 ตุลาคม 2565

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างประเทศไทย-สิงคโปร์ (ABSS-DZPS e-Twinning Program 2022)

วันพุธที่ 31 สิงหาคม 2565


กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างประเทศไทย-สิงคโปร์ (ABSS-DZPS e-Twinning Program 2022)

วันพุธที่ 31 สิงหาคม 2565

ต้อนรับคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)

วันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2565

ค่ายเยาวชนรักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

ระหว่างวันที่ 10 - 14 สิงหาคม 2565

รางวัลชมเชยสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมนักวิทยาศาสตร์น้อย โดย อพวช.

วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2565