โรงเรียนอนุบาลสามเสน (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์)

จดหมายข่าว

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2566 ระดับชั้นอนุบาล

วันเสาร์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ.2566

คณะครูเข้ารับการอบรมวิจัยในชั้นเรียนและนวัตกรรมการเรียนการสอน

วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ.2566

คณะครูเข้ารับการอบรมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับครู

วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ.2566

คณะครูเข้ารับการอบรมจิตวิทยาสำหรับครูและการดูแลนักเรียน ในยุค Next Normal

วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ.2566

คณะครูเข้ารับการอบรมระบบงานสารบรรณออนไลน์

วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ.2566

คณะครูเข้ารับการอบรมการนำหลักสูตรไปใช้ในการจัดการเรียนรู้

วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ.2566

รับการตรวจเยี่ยมและนิเทศความพร้อมการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

วันอังคารที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2566

รับการตรวจเยี่ยมและนิเทศความพร้อมการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

วันอังคารที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2566

ประกวดสื่อสร้างสรรค์ นวัตกรรมการเรียนรู้ ABSS Innovation Awards ครั้งที่ 2 ปี 2565

วันอังคารที่ 28 มีนาคม พ.ศ.2566

กิจกรรมป้องกันอุบัติภัย "ซ้อมอพยพหนีไฟ" ปีการศึกษา 2565

วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566

มอบตัวนักเรียน ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566

วันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566

แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลประกวดไหว้ถูกวิธี มีมารยาทไทย ปีการศึกษา 2565

วันศุกร์ที่ 3 มีนาคม พ.ศ.2566

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2565

วันศุกร์ที่ 3 มีนาคม พ.ศ.2566

กิจกรรมวันวิชาการ ปีการศึกษา 2565

วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566

ต้อนรับผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

วันอังคารที่ 18 เมษายน พ.ศ.2566

ประเมินโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย แห่งประเทศไทย ระดับประถมศึกษา

วันอาทิตย์ที่ 26 มีนาคม พ.ศ.2566

กิจกรรมครอบครัวผูกพันสร้างสรรค์พัฒนาการ ระดับชั้นปฐมวัย ปีการศึกษา 2565

วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566

การประเมินความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (Reading Test: RT) ปีการศึกษา 2565

วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566

แนะแนวการศึกษาต่อ ชั้น ม.1

วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566

รับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566

วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566

มอบตัวนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ Mini English Program (MEP) ปีการศึกษา 2566

วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566

ประเมินความพร้อมพัฒนาการ 4 ด้าน และทักษะภาษาอังกฤษเบื้องต้น นักเรียนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ Mini English Program (MEP) ปีการศึกษา 2566

วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566

รับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ Mini English Program (MEP) ปีการศึกษา 2566

วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566

ค่ายมหาวิทยาลัยเด็ก (สสวท.) ประเทศไทยครั้งที่ 14 โรงเรียน ณ โรงแรมรอยัลเบญจา

วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566

ผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล

วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ศึกษาดูงานกิจกรรม DAYTRIP A จิตอาสา ณ ศูนย์ฝึกโรงเรียนจิตอาสาร 904 (บางเขน) กรมทหารมหาดเล็กราชวัลลภที่ 11 กรุงเทพมหานคร

วันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566

รับการตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566

วันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566

คณะครู และนักเรียนร่วมกิจกรรม Kick off and The Daiary โครงการ "ย้อนรอยบันทึก สำนึกรักชาติ ประวัติศาสตร์ไทย" ของสพป.กรุงเทพมหานคร

วันศุกร์ที่ 27 มกราคม พ.ศ.2566

รับการนิเทศการจัดประสบการณ์เรียนรู้บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย จากสพป.กรุงเทพมหานคร

วันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566

การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารสมาคมผู้บริหารและครูโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด (ประเทศไทย) ภาคกลาง

วันจันทร์ที่ 30 มกราคม พ.ศ.2566

กิจกรรมวันตรุษจีน เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้เรียนรู้วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา รวมถึงทราบประวัติความเป็นมาของวันตรุษจีน

วันจันทร์ที่ 30 มกราคม พ.ศ.2566

ต้อนรับอาจารย์และนิสิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศึกษาดูงานการประเมินพัฒนาการและการเรียนรู้ สายชั้นปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ

วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม พ.ศ.2566

กิจกรรมรอยเชื่อมต่อการศึกษา ระดับชั้นปฐมวัยกับระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565

วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม พ.ศ.2566

ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565

วันจันทร์ที่ 23 มกราคม พ.ศ.2566

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565 เข้าร่วมกิจกรรมค่ายธรรมะ ในโครงการวิถีไทย วิถีพุทธ

วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม พ.ศ.2566

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนได้รับรางวัลจากการแข่งขันรายการ JUNIOR TAEKWONDO CHAMPIONSHIP 2023

วันอังคารที่ 17 มกราคม พ.ศ.2566

ขอแสดงความยินดี แด่ นายกิตติศักดิ์ กาญจนครุฑ และ นางสาวศศิธร เจียงพัฒนากิจ เนื่องในโอกาสเข้ารับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ปีการศึกษา 2565

วันอังคารที่ 17 มกราคม พ.ศ.2566

ขอแสดงความยินดี แด่ นายสุรชัย ศรีโยธี เนื่องในโอกาสได้รับรางวัล “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ 20 ประจำปี พ.ศ.2566

วันอังคารที่ 17 มกราคม พ.ศ.2566

ขอแสดงความยินดีกับครูที่ได้รับรางวัล ประจำปีการศึกษา 2566 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เนื่องในวันครู ครั้งที่ 67

วันจันทร์ที่ 16 มกราคม พ.ศ.2566

ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากร ร่วมงานวันครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ประจำปี 2566 ณ โรงเรียนพิบูลย์อุปถัมภ์

วันจันทร์ที่ 16 มกราคม พ.ศ.2566

ตัวแทนนักเรียนร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ณ โถงกลาง ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

วันเสาร์ที่ 14 มกราคม พ.ศ.2566

คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ เข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2566

วันอังคารที่ 17 มกราคม พ.ศ.2566

มอบของขวัญสวัสดีปีใหม่ แทนคำขอบคุณ แด่ตำรวจจราจรสถานีตำรวจนครบาลบางซื่อ เจ้าหน้าที่เทศกิจ เจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยดุสิต บุรุษไปรษณีย์พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

วันอังคารที่ 17 มกราคม พ.ศ.2566

ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่าน ที่กรุณาสนับสนุนของรางวัลสำหรับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ เนื่องในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566

วันอังคารที่ 17 มกราคม พ.ศ.2566

จัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1/2566 โดยมี พันโท หนุน ศันสนาคม ผู้อำนวยการสำนักสลากกินแบ่งรัฐบาล เป็นประธานการประชุม

วันศุกร์ที่ 13 มกราคม พ.ศ.2566

คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า และนักเรียนโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ มุทิตาจิตแด่คุณครูอติภา เกษมวัฒนา เนื่องด้วยท่านลาออกจากราชการ

วันพุธที่ 11 มกราคม พ.ศ.2566

นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยตัวแทนนักเรียนและครูโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ เข้าพบพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และมอบดอกกล้วยไม้ เนื่องในโอกาสวันครู ปี พ.ศ.2566

วันพุธที่ 11 มกราคม พ.ศ.2566

การคัดกรองความสามารถในการอ่านและเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

วันศุกร์ที่ 6 มกราคม พ.ศ.2566

แพทย์ประจำบ้านสาขากุมารเวชศาสตร์ ชั้นปีที่ ๒ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เข้าศึกษาดูงานด้านกุมารเวชศาสตร์สังคม

วันศุกร์ที่ 6 มกราคม พ.ศ.2566

พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ และทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่

วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕

กิจกรรมวันคริสต์มาส ปีการศึกษา 2565 "Christmas Day 2022"

วันพุธที่ 21 ธันวาคม 2565

ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายธนวุฒิ มุสิกรัตน์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชนะเลิศการแข่งขันกีฬาฮับกิโด การแข่งขัน Thailand Hapkido Championship 2022 ชิงแชมป์ประเทศไทย

ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรเข้ารับการอบรมแนวทางการจัดทำคลิปวิดีทัศน์การสอน ตามหลักเกณฑ์ ว9/2564

วันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม 2565

ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ เข้าร่วมชมงาน “มหาทานผ้าป่าสามัคคี 30 ปี วัดพระบาทน้ำพุ” ณ สนามศุภชลาศัย

วันจันทร์ที่ 5 เดือนธันวาคม พ.ศ.2565

กิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และวันพ่อแห่งชาติ

วันศุกร์ที่ 2 เดือนธันวาคม พ.ศ.2565

พิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี เพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณธิคุณวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี พ.ศ.2565

วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2565

เข้าร่วมการเสวนาและประชุมนำเสนอผลงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565

ผู้บริหาร คณะครู นักเรียนและผู้ปกครองระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 เข้าร่วมกิจกรรม โดยแบ่งออกเป็น 4 สี คือ สีม่วง สีเขียว สีส้ม และสีชมพู ภายใต้คำขวัญ “กีฬาสีแข็งแรงปลอดภัย ร่วมใจสามัคคี”

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565

ผู้บริหาร คณะครู นักเรียนและผู้ปกครองระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 - 3 เข้าร่วมกิจกรรม โดยแบ่งออกเป็น 4 สี คือ สีม่วง สีเขียว สีส้ม และสีชมพู ในธีม “The Flower”

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565

การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 เพื่อชี้แจงแนวทางการจัดการเรียนรู้และแจ้งนโยบายของสถานศึกษาให้ผู้ปกครองได้รับทราบ

วันที่ 5 และ 6 พฤศจิกายน 2565

ผู้บริหาร ครู และบุคลากรเข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นต่ำกว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2563 และ ปี 2564 เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

วันพุธที่ 2 พฤศจิกายน 2565

นายวิทยา เกษาอาจ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร และคณะ เข้าตรวจเยี่ยมและนิเทศในการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ของโรงเรียน

วันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน 2565

คณะผู้บริหารและครูเข้ารับการอบรมวิธีการปฏิบัติตนรองรับเหตุการณ์คนร้ายกราดยิง Active Shooter

วันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม 2565

คณะผู้บริหารและครูเข้ารับอบรมการปฐมพยาบาลฉุกเฉินและการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน เพื่อการดูแลนักเรียนในเบื้องต้นกรณีเหตุฉุกเฉิน

วันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม 2565

คณะผู้บริหารและครูเข้ารับอบรมการพัฒนาบุคลิกภาพผู้บริหารและครู

วันพุธที่ 31 สิงหาคม 2565

คณะผู้บริหารและครูเข้ารับอบรมเรื่องการสื่อสารในยุค Next Normal

วันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม 2565

ผู้บริหาร ครู และบุคลากรร่วมประชุมถอดบทเรียนการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement:PA) ปีการศึกษา 2565

วันอังคารที่ 11 ตุลาคม 2565


เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานรางวัลสถานศึกษาพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา ขนาดกลาง ประจำปีการศึกษา 2564

วันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม 2565

คณะผู้บริหารและครูร่วมแสดงความยินดีกับเด็กชายธนวุฒิ มุสิกรัตน์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬา จำนวน 6 รายการ

วันศุกร์ที่ 3 ตุลาคม 2565

คณะผู้บริหารและครูร่วมแสดงความยินดีกับเด็กชายณัฐรัชต์ งามขำ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬา จำนวน 2 รายการ

วันศุกร์ที่ 3 ตุลาคม 2565

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างประเทศไทย-สิงคโปร์ (ABSS-DZPS e-Twinning Program 2022)

วันพุธที่ 31 สิงหาคม 2565


กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างประเทศไทย-สิงคโปร์ (ABSS-DZPS e-Twinning Program 2022)

วันพุธที่ 31 สิงหาคม 2565

ต้อนรับคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)

วันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2565

ค่ายเยาวชนรักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

ระหว่างวันที่ 10 - 14 สิงหาคม 2565

รางวัลชมเชยสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมนักวิทยาศาสตร์น้อย โดย อพวช.

วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2565