คณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

นางสาวสุคนธ์พิศา  วรรณวงษ์

หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

นางสาวบริสุทธิ์ธรรม  พิมพ์ศิริ

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวปานเทพิน  อัศวธำรงกิติ

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวขันทอง  วงษ์แก้ว

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2

นายเฉลิมชัย  วัดเข้าหลาม

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางสาวสุคนธ์พิศา  วรรณวงษ์

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/3

นางสาวจาริณี  บุญกอง

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/4

นางสาวสุพิชญา  แสงแก้ว

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/4