วิสัยทัศน์

โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ จัดการศึกษาให้นักเรียนมีความเป็นเลิศทางวิชาการผ่านกระบวนการคิดขั้นสูง
ครูจัดการเรียนรู้ในรูปแบบ Active Learning สร้างสังคมเทคโนโลยีดิจิทัลภายใต้การบริหารจัดการแบบ Next Normal ภายในปี 2569

พันธกิจ

 
  • พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้ได้ตามมาตรฐาน โดยพัฒนานักเรียนให้เป็นเลิศทางวิชาการผ่าน กระบวนการคิดขั้นสูง
  • ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาครูให้เป็นผู้นำการจัดการเรียนรู้รูปแบบ Active Learning และเป็นนวัตกรสร้างสรรค์สื่อ
  • พัฒนาผู้บริหารและครูให้มีสมรรถนะการปฏิบัติงานแบบ Next Normal ตามสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
  • ส่งเสริมและสนับสนุนผู้บริหาร ครู นักเรียนและผู้ปกครองให้นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการพัฒนาการ จัดการศึกษา
  • สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างผู้บริหาร ครู นักเรียน ผู้ปกครองและให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการ พัฒนาการจัดการศึกษา

กลยุทธ์

 
  • กลยุทธ์ที่ 1 : เพิ่มประสิทธิภาพความเป็นเลิศทางวิชาการผ่านกระบวนการคิดขั้นสูง
  • กลยุทธ์ที่ 2 : สร้างความเป็นเลิศทางการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบ Active Learning
  • กลยุทธ์ที่ 3 : ส่งเสริมการบริหารจัดการแบบ Next Normal
  • กลยุทธ์ที่ 4 : เพิ่มประสิทธิภาพของเทคโนโลยีดิจิทัลในโรงเรียน