คณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

นางวันเพ็ญ สำลีขาว

หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

นางวันเพ็ญ สำลีขาว

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางดวงฤทัย ผกาแก้ว

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาวสุพิชญา ประสารศรี

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3

นางบังเอิญ  เชื้อชุ่ม

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/4

นายปิตินันท์ บัวสำลี

ครูพิเศษสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

นางสาวฐิติการย์  ฤทธิชัยนุวัฒน์

ครูพิเศษสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

นางสาวจาริณี  บุญกอง

ครูพิเศษสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5