คณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

นางบังเอิญ  เชื้อชุ่ม

หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

นางสาวอมรรัตน์  เพชรมาศศรี

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวลาวัลย์ แย้มประสงค์

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวเบญญา  จันทรวิจิตร

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2

นางดวงฤทัย ผกาแก้ว

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาวสุพิชญา ประสารศรี

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3

นายปิตินันท์ บัวสำลี

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3

นางบังเอิญ  เชื้อชุ่ม

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/4