คณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

นางบังเอิญ  เชื้อชุ่ม

หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

นางสาวฐิติการย์  ฤทธิชัยนุวัฒน์

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวอมรรัตน์  เพชรมาศศรี

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวเบญญา  จันทรวิจิตร

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาวสุพิชญา  ประสารศรี

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาวมณฑิรา  แสงสุข

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3

นายจิรัฏฐ์  เอี้ยเจริญ

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3

นางบังเอิญ  เชื้อชุ่ม

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/4