คณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นางวันเพ็ญ สำลีขาว

หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นางสาวอัณณ์ชญาณ์  อินต๊ะเทพ

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวลาวัลย์ แย้มประสงค์

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวรัตนาพร  เที่ยงแท้

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาวอติภา เกษมวัฒนา

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2

นางอรอุมา  ลุนนากัน

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3

นางพัชราภรณ์ วงศ์ประทุม

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3

นางวันเพ็ญ สำลีขาว

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4

นายปิตินันท์ บัวสำลี

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4