คณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นางสาวลาวัลย์ แย้มประสงค์

หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นางสาวเบญญา  จันทรวิจิตร

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวจินตนา นาควิเชียร

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาวอมรรัตน์  เพชรมาศศรี

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3

นางสาวศิริลักษณ์  วงค์พุฒ

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4

นางพัชราภรณ์ วงศ์ประทุม

ครูพิเศษสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นางสาวลาวัลย์ แย้มประสงค์

ครูพิเศษสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นายจิรัฏฐ์  เอี้ยเจริญ

ครูพิเศษสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นางสาวอัณณ์ชญาณ์  อินต๊ะเทพ

ครูพิเศษสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
(ลาคลอด)