คณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นางวันเพ็ญ สำลีขาว

หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นางสาวศิริลักษณ์  วงค์พุฒ

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวจินตนา นาควิเชียร

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวฐิติการย์  ฤทธิชัยนุวัฒน์

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาวนฤมล พัลวัน

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2

นางพัชราภรณ์ วงศ์ประทุม

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3

นางสาวกัลยาวัชร์ ครอบบัวบาน

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3

นางวันเพ็ญ สำลีขาว

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4

นายจิรัฏฐ์  เอี้ยเจริญ

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4