เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางพิมพ์ลดา  แจ้งเจนเวทย์


นางวัชราภรณ์  จินตภัทร์


นางสาวศิริรัตน์  แจ้งกระจ่าง


นางสาวนุชรีย์  ขวัญเมือง


เจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา

นายวิศรุต วงศ์ศิริวิเศษสุข