คณะครูระดับชั้นปฐมวัย

นายสุรชัย  ศรีโยธี

หัวหน้าระดับชั้นปฐมวัย

นางสาวสรารัตน์  ฝากไธสง

ครูประจำชั้นอนุบาล 1/1

นางสาวไฮซิน ศรีสว่าง

ครูประจำชั้นอนุบาล 1/1

นางปพรรัตน์ พร้อมสกุล

ครูประจำชั้นอนุบาล 1/2

นางสาววิศัลยา นาศพัฒน์

ครูประจำชั้นอนุบาล 1/2

นางสาวศิริวิมล โพธิ์มูล

ครูประจำชั้นอนุบาล 1/3

นางสาวฐิติชญาน์ จันทร์สุหร่าย

ครูประจำชั้นอนุบาล 1/3

นางสาวศศิธร  เจียงพัฒนากิจ

ครูประจำชั้นอนุบาล 2/1

นางสาวรพีพรรณ สุทธินันท์

ครูประจำชั้นอนุบาล 2/2

นางเมธาวี อุดมทัศนีย์

ครูประจำชั้นอนุบาล 2/3

นางสสิธร หิรัญ

ครูประจำชั้นอนุบาล 3/1

นางสุกัญญา สุขศรีทอง

ครูประจำชั้นอนุบาล 3/2

นายสุรชัย ศรีโยธี

ครูประจำชั้นอนุบาล 3/3

นางสาวสินีนารถ  นรินทรสรศักดิ์

ครูพิเศษประจำห้องบล็อก

นางสาวชลิตา ฉีดอิ่ม

ครูพิเศษประจำห้องสวนหนังสือ