คณะครูระดับชั้นปฐมวัย

นายสุรชัย  ศรีโยธี

หัวหน้าระดับชั้นปฐมวัย

นางสาวสรารัตน์  ฝากไธสง

ครูประจำชั้นอนุบาล 1/1

นางสาวจิตรานุช แก้วทุ่ง

ครูประจำชั้นอนุบาล 1/1

นางสาวปพรรัตน์  สมยาโลน

ครูประจำชั้นอนุบาล 1/2

นางสาวชลิตา ฉีดอิ่ม

ครูประจำชั้นอนุบาล 1/2

นางสาวรพีพรรณ สุทธินันท์

ครูประจำชั้นอนุบาล 1/3

นางสาวศิริวิมล โพธิ์มูล

ครูประจำชั้นอนุบาล 1/3

นางสาวศศิธร  เจียงพัฒนากิจ

ครูประจำชั้นอนุบาล 2/1

นางสาวอารียา  ค้าสุกร

ครูประจำชั้นอนุบาล 2/2

นางเมธาวี อุดมทัศนีย์

ครูประจำชั้นอนุบาล 2/3

นางสสิธร หิรัญ

ครูประจำชั้นอนุบาล 3/1

นางสุกัญญา สุขศรีทอง

ครูประจำชั้นอนุบาล 3/2

นายสุรชัย ศรีโยธี

ครูประจำชั้นอนุบาล 3/3

นางสาวสินีนารถ  นรินทรสรศักดิ์

ครูพิเศษประจำห้องบล็อก