คณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

นางสาวนงเยาว์  ขันคำ

หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

นางสาวสุพร  อุดมชุม

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวอภิญา พรชู

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางนฤมล  เปลี่ยนแพ

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางแสงเดือน ฐิติพันธ์รังสฤต

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวนงเยาว์  ขันคำ

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3

นางสาวกานดาภร พุกสุวรรณ

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/4

นายศักรินทร์ อั๋นประเสริฐ

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/4