คณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

นางสาวจิตนา  สังข์ทอง

หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

นางสาวสุพร  อุดมชุม

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวจิตนา  สังข์ทอง

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางนฤมล  เปลี่ยนแพ

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวนงเยาว์  ขันคำ

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3

นางสาวกัลยาวัชร์ ครอบบัวบาน

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3

นางสาวกานดาภร พุกสุวรรณ

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/4

นายฐิติพงศ์  วรสิทธิกุลวงศ์

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/4