คณะผู้บริหาร

นางดารณี  คุณอนันต์

ผู้อำนวยการโรงเรียน

ดำรงตำแหน่ง    1 ตุลาคม 2564 จนถึงปัจจุบัน
เกิดวันที่ :   27  เดือนกรกฎาคม  พ.ศ.2515
วุฒิการศึกษา
สูงสุด :
  การศึกษามหาบัณฑิต การวัดผลการศึกษา
  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร,
  ศึกษาศาสตมหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา
  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
E-mail :   rong_ae@hotmail.com
โทรศัพท์   022790415

นายกิตติศักดิ์ กาญจนครุฑ

รองผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารงานวิชาการ
และกลุ่มบริหารงานงบประมาณ


ดำรงตำแหน่ง    13 มิถุนายน 2562 จนถึงปัจจุบัน
เกิดวันที่ :   7  เดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ.2518
วุฒิการศึกษา
สูงสุด :
  ครุศาสตร์มหาบัณฑิต 
  สาขาการบริหารการศึกษา 
  มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
E-mail :   kittisaknaja@hotmail.com
โทรศัพท์   022790415

นางอาภาสินี ประสพศักดิ์

รองผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารงานบุคคล

ดำรงตำแหน่ง     30 ตุลาคม 2563 จนถึงปัจจุบัน
เกิดวันที่ :   28 เดือนกันยายน พ.ศ.2525
วุฒิการศึกษา
สูงสุด :
  ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
  สาขาการบริหารการศึกษา 
  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
E-mail :   ARPHASINEEPRA@gmail.com
โทรศัพท์   022790415

นางณัฐธิดา เณธิชัย

รองผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารทั่วไป

ดำรงตำแหน่ง     12 ธันวาคม 2566 จนถึงปัจจุบัน
เกิดวันที่ :   13 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2524
วุฒิการศึกษา
สูงสุด :
  ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
  สาขาการบริหารการศึกษา 
  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
E-mail :   jarunee12345@hotmail.com
โทรศัพท์   022790415

นางสาวบริสุทธิ์ธรรม พิมพ์ศิริ

หัวหน้างานกลุ่มบริหารงานวิชาการ
และหัวหน้างานห้องเรียนพิเศษ

นางสาวปพรรัตน์ สมยาโลน

หัวหน้างานกลุ่มบริหารงานงบประมาณ

นางสาวศศิธร  เจียงพัฒนากิจ

หัวหน้างานกลุ่มบริหารงานบุคคล

นางนฤมล  เปลี่ยนแพ

หัวหน้างานกลุ่มบริหารทั่วไป