คณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

นางสาวนงเยาว์  ขันคำ

หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

นางสาวเจนณลี  ยศไชยวิบูลย์

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวนารีรัตน์ ผ่องด้วง

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวนฤมล พัลวัน

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวอภิญา พรชู

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวชัญญานุช กลีบอุบล

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/3

นางอรอุมา  ลุนนากัน

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/3

นางสาวนงเยาว์  ขันคำ

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/4

นายศักรินทร์ อั๋นประเสริฐ

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/4