คณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

นางสาวฉวีวรรณ ประกอบเสียง

หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

นางสาวฉวีวรรณ ประกอบเสียง

และครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางเบญจพร  บุญญานุวัตร

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางอรอุมา  ลุนนากัน

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวจินตนา นาควิเชียร

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวอัณณ์ชญาณ์  อินต๊ะเทพ

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวเจนณลี  ยศไชยวิบูลย์

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/3

นายดนุนัย พลทา

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/3

นางสาวหทัยรัตน์  ภัทรมานิต

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/4

นางสาววิมล  ธรรมโรเวศน์

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/4