คณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

นางสาวฉวีวรรณ ประกอบเสียง

หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
และครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวศิริลักษณ์  วงค์พุฒ

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางเบญจพร  บุญญานุวัตร

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวเจนณลี  ยศไชยวิบูลย์

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/3

นางสาวอภิญา พรชู

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/3

นางสาวหทัยรัตน์  ภัทรมานิต

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/4

นางสาววิมล  ธรรมโรเวศน์

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/4