คณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

นางปิติจิต  ยี่สุ่นเทศ

หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

นางปิติจิต ยี่สุ่นเทศ

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวนารีรัตน์ ผ่องด้วง

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางรุ่งลักษณ์ ภู่สุข

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวชัญญานุช กลีบอุบล

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวนงนุช จ่าบาล

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/3

นางสาวสุนทรีย์ อ่วมปราณี

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/3

นางสาวมยุรา สุระนิตย์

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/4

นางสาวทิพวรรณ แก้วพิมพ์

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/4