คณะครูและบุคลากรโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ
 
 

เจ้าหน้าที่บริการ

 
 
     
นายอุดม  จันทร์เศรษฐี
ลูกจ้างประจำ (ช่างไม้)
 
นายธนชาติ  วงษ์ภูดร
ลูกจ้างประจำ (ช่างสี)
 
นางประทิน  จันทร์เศรษฐี
ลูกจ้างประจำ (ช่างสี)
 
นายบริภัทร  คงคา
ลูกจ้างประจำ (ช่างครุภัณฑ์)
           
นางเบญจพร  คงคา
ลูกจ้างชั่วคราว (พี่เลี้ยง)
 
นางมาลินี   สีลาดเลา
ลูกจ้างชั่วคราว (พี่เลี้ยง)
 
นางศรี  สุทธิประภา
ลูกจ้างชั่วคราว (พี่เลี้ยง)
 
นายปัญญา  ทองคำดี
ลูกจ้างชั่วคราว
           
นางสาวสุจิตรา  ไพรงาม
ลูกจ้างชั่วคราว (พี่เลี้ยง)