ข่าวประชาสัมพันธ์

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์จับสลากเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2565 [รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน][ข้อปฏิบัติตน]
 ศึกษารายละเอียดและขั้นตอนการสมัครเข้าเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2565
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียน MEP ปีการศึกษา 2565
ข้อปฏิบัติในการมาสมัครเข้าเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 
 ศึกษารายละเอียดและขั้นตอนการสมัครเข้าเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2565
 ลงทะเบียนรับใบสมัครเข้าเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕[คู่มือการใช้งานระบบลงทะเบียน] 
 ประกาศโรงเรียนอนุบาลสามเสน(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) 
เรื่อง การเปิดการเรียนการสอนของสถานศึกษา ในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ
 
ประกาศโรงเรียนอนุบาลสามเสน(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) เรื่อง การจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน On Line และ On Hand เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์จับสลาก เข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2564
 ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (สมัครออนไลน์)
[วันที่ 20 เมษายน พ.ศ.2564] [วันที่ 19 เมษายน พ.ศ.2564]
 ประกาศโรงเรียนอนุบาลสามเสน(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกนักเรียน
ปีการศึกษา ๒๕๖๔
[รายละเอียดการรับสมัคร] [กำหนดการรับสมัคร]
 เอกสารประกอบการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ กลุ่มบริหารงานวิชาการ โดย รองกิตติศักดิ์ กาญจนครุฑ
 ประกาศ เรื่องขอความร่วมมือผู้ปกครองปฏิบัติตามมาตรการของโรงเรียน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
 ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียน ตามโครงการเตรียมนักเรียนสู่ทักษะการแข่งขันอัจริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ภายใต้เป้าหมาย 3 ปี สู่นานาชาต
 ปฏิทินกิจกรรมของโรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
 ประกาศ เรื่อง การดำเนินการของโรงเรียนในเรื่องการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน
ช่วงการแพร่ระบาดของโรค COVID-19
ประกาศโรงเรียนอนุบาลสามเสน(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) เรื่อง การประกาศผลสอบปลายภาค ปีการศึกษา ๒๕๖๒
ประกาศโรงเรียนอนุบาลสามเสน(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) เรื่อง แจ้งงดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรน่า 2019 Caronavirus Diseases 2019 , COVID – 19
คู่มือเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
ช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019