ข่าวประชาสัมพันธ์


❮ก่อนหน้า          ถัดไป❯

จดหมายข่าว

เข้าร่วมการเสวนาและประชุมนำเสนอผลงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565

ผู้บริหาร คณะครู นักเรียนและผู้ปกครองระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 เข้าร่วมกิจกรรม โดยแบ่งออกเป็น 4 สี คือ สีม่วง สีเขียว สีส้ม และสีชมพู ภายใต้คำขวัญ “กีฬาสีแข็งแรงปลอดภัย ร่วมใจสามัคคี”

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565

ผู้บริหาร คณะครู นักเรียนและผู้ปกครองระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 - 3 เข้าร่วมกิจกรรม โดยแบ่งออกเป็น 4 สี คือ สีม่วง สีเขียว สีส้ม และสีชมพู ในธีม “The Flower”

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565

การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 เพื่อชี้แจงแนวทางการจัดการเรียนรู้และแจ้งนโยบายของสถานศึกษาให้ผู้ปกครองได้รับทราบ

วันที่ 5 และ 6 พฤศจิกายน 2565


ผู้บริหาร ครู และบุคลากรเข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นต่ำกว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2563 และ ปี 2564 เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

วันพุธที่ 2 พฤศจิกายน 2565

นายวิทยา เกษาอาจ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร และคณะ เข้าตรวจเยี่ยมและนิเทศในการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ของโรงเรียน

วันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน 2565

คณะผู้บริหารและครูเข้ารับการอบรมวิธีการปฏิบัติตนรองรับเหตุการณ์คนร้ายกราดยิง Active Shooter

วันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม 2565

คณะผู้บริหารและครูเข้ารับอบรมการปฐมพยาบาลฉุกเฉินและการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน เพื่อการดูแลนักเรียนในเบื้องต้นกรณีเหตุฉุกเฉิน

วันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม 2565

เอกสารเผยแพร่

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

โรงเรียนอนุบาลสามเสน (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) มีจุดมุ่งหมายที่จะพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ ให้ความร่วมมือและเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 โดยใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมินตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด 

ช่องทางแสดงความคิดเห็น

บรรยากาศสภาพแวดล้อม

  • ทั้งหมด
  • สภาพแวดล้อม
  • ห้องปฏิบัติการ
  • แหล่งเรียนรู้

App 1

App

Web 3

Web

App 2

App

Card 2

Card

Web 2

Web

App 3

App

App 3

App

Web 3

Web

Card 1

Card

Card 3

Card

App 3

App

Web 3

Web

App 3

App

Card 1

Card

App 3

App

App 3

App

Card 1

Card

Card 1

Card

App 3

App

Card 1

Card

Card 1

Card

App 3

App

Card 1

Card

Card 1

Card

App 3

App

App 3

App

E-Service

SchoolMIS
ห้องเรียนออนไลน์
ขอเผยแพร่ข้อมูล สพป.กทม.
คลังสื่อปฐมวัย
EMIS
คณะครุศาสตร์ ม.ราชภัฏสวนสุนันทา
Project Approach

ติดต่อเรา

Location:

302/342 ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

Call:

02 279 0415

Youtube Channel

AnubanSamsen SCH