ข่าวประชาสัมพันธ์

เอกสารประกอบการประชุมรายงานตัวนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (ห้องเรียนปกติ) ปีการศึกษา 2567 โดย นายกิตติศักดิ์ กาญจนครุฑ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการและกลุ่มบริหารงานงบประมาณ
เอกสารประกอบการประชุมรายงานตัวนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567 โดย นายกิตติศักดิ์ กาญจนครุฑ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการและกลุ่มบริหารงานงบประมาณ
เอกสารประกอบการประชุมมอบตัวนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียน Mini English Program (MEP) ปีการศึกษา 2567 โดย นายกิตติศักดิ์ กาญจนครุฑ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการและกลุ่มบริหารงานงบประมาณ
ประกาศโรงเรียนอนุบาลสามเสน (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกนักเรียน ปีการศึกษา 2567 (pdf)
 เอกสารประกอบการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 (pdf)
 เอกสารประกอบการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
 ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน และครูประจำชั้น ปีการศึกษา 2566 ได้แล้วที่นี่
ประกาศรับสมัครนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 - 6 ห้องเรียนพิเศษ MEP ปีการศึกษา 2566
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียน ห้องเรียนพิเศษ MSE ปีการศึกษา 2566
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ Mini English Program (MEP) ปีการศึกษา 2566
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์จับสลากเข้าเรียน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (ห้องเรียนปกติ) ปีการศึกษา 2566 วันอาทิตย์ที่ 5 มีนาคม 2566
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์จับสลากเข้าเรียน นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 วันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2566
 ประกาศโรงเรียนอนุบาลสามเสน (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๖
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความพร้อมพัฒนาการ 4 ด้าน และทักษะเบื้องต้นภาษาอังกฤษ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ Mini English Program (MEP) ปีการศึกษา 2566 วันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566
ประกาศโรงเรียนอนุบาลสามเสน (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์)เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเจ้าหน้าที่
เอกสารประกอบการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ กลุ่มบริหารงานวิชาการ โดย รองกิตติศักดิ์ กาญจนครุฑ
ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนและครูประจำชั้น ปีการศึกษา 2565 ได้แล้วที่นี่
ประกาศเรื่อง มาตรการดำเนินการของโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ระดับชั้นประถมศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์จับสลากเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2565 [รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน][ข้อปฏิบัติตน]
 ศึกษารายละเอียดและขั้นตอนการสมัครเข้าเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2565
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียน MEP ปีการศึกษา 2565
ข้อปฏิบัติในการมาสมัครเข้าเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 
 ศึกษารายละเอียดและขั้นตอนการสมัครเข้าเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2565
 ลงทะเบียนรับใบสมัครเข้าเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕[คู่มือการใช้งานระบบลงทะเบียน] 
 ประกาศโรงเรียนอนุบาลสามเสน(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) 
เรื่อง การเปิดการเรียนการสอนของสถานศึกษา ในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ
 
ประกาศโรงเรียนอนุบาลสามเสน(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) เรื่อง การจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน On Line และ On Hand เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์จับสลาก เข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2564
 ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (สมัครออนไลน์)
[วันที่ 20 เมษายน พ.ศ.2564] [วันที่ 19 เมษายน พ.ศ.2564]
 ประกาศโรงเรียนอนุบาลสามเสน(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกนักเรียน
ปีการศึกษา ๒๕๖๔
[รายละเอียดการรับสมัคร] [กำหนดการรับสมัคร]
 เอกสารประกอบการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ กลุ่มบริหารงานวิชาการ โดย รองกิตติศักดิ์ กาญจนครุฑ
 ประกาศ เรื่องขอความร่วมมือผู้ปกครองปฏิบัติตามมาตรการของโรงเรียน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
 ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียน ตามโครงการเตรียมนักเรียนสู่ทักษะการแข่งขันอัจริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ภายใต้เป้าหมาย 3 ปี สู่นานาชาต
 ปฏิทินกิจกรรมของโรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
 ประกาศ เรื่อง การดำเนินการของโรงเรียนในเรื่องการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน
ช่วงการแพร่ระบาดของโรค COVID-19
ประกาศโรงเรียนอนุบาลสามเสน(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) เรื่อง การประกาศผลสอบปลายภาค ปีการศึกษา ๒๕๖๒
ประกาศโรงเรียนอนุบาลสามเสน(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) เรื่อง แจ้งงดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรน่า 2019 Caronavirus Diseases 2019 , COVID – 19