โรงเรียนอนุบาลสามเสน (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์)

จดหมายข่าว

การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 เพื่อชี้แจงแนวทางการจัดการเรียนรู้และแจ้งนโยบายของสถานศึกษาให้ผู้ปกครองได้รับทราบ

วันที่ 5 และ 6 พฤศจิกายน 2565

ผู้บริหาร ครู และบุคลากรเข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นต่ำกว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2563 และ ปี 2564 เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

วันพุธที่ 2 พฤศจิกายน 2565

นายวิทยา เกษาอาจ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร และคณะ เข้าตรวจเยี่ยมและนิเทศในการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ของโรงเรียน

วันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน 2565

คณะผู้บริหารและครูเข้ารับการอบรมวิธีการปฏิบัติตนรองรับเหตุการณ์คนร้ายกราดยิง Active Shooter

วันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม 2565


คณะผู้บริหารและครูเข้ารับอบรมการปฐมพยาบาลฉุกเฉินและการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน เพื่อการดูแลนักเรียนในเบื้องต้นกรณีเหตุฉุกเฉิน

วันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม 2565

คณะผู้บริหารและครูเข้ารับอบรมการพัฒนาบุคลิกภาพผู้บริหารและครู

วันพุธที่ 31 สิงหาคม 2565

คณะผู้บริหารและครูเข้ารับอบรมเรื่องการสื่อสารในยุค Next Normal

วันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม 2565

ผู้บริหาร ครู และบุคลากรร่วมประชุมถอดบทเรียนการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement:PA) ปีการศึกษา 2565

วันอังคารที่ 11 ตุลาคม 2565


เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานรางวัลสถานศึกษาพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา ขนาดกลาง ประจำปีการศึกษา 2564

วันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม 2565

คณะผู้บริหารและครูร่วมแสดงความยินดีกับเด็กชายธนวุฒิ มุสิกรัตน์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬา จำนวน 6 รายการ

วันศุกร์ที่ 3 ตุลาคม 2565

คณะผู้บริหารและครูร่วมแสดงความยินดีกับเด็กชายณัฐรัชต์ งามขำ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬา จำนวน 2 รายการ

วันศุกร์ที่ 3 ตุลาคม 2565

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างประเทศไทย-สิงคโปร์ (ABSS-DZPS e-Twinning Program 2022)

วันพุธที่ 31 สิงหาคม 2565


กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างประเทศไทย-สิงคโปร์ (ABSS-DZPS e-Twinning Program 2022)

วันพุธที่ 31 สิงหาคม 2565

ต้อนรับคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)

วันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2565

ค่ายเยาวชนรักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

ระหว่างวันที่ 10 - 14 สิงหาคม 2565

รางวัลชมเชยสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมนักวิทยาศาสตร์น้อย โดย อพวช.

วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2565