::โรงเรียนอนุบาลสามเสน:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
Untitled Document
 
 
ประกาศรายชื่อเด็กที่มีสิทธิ์จับสลาก เข้าเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
โรงเรียนอนุบาลสามเสน (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์)
 

ประกาศโรงเรียนอนุบาลสามเสน(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๔  
[รายละเอียดการรับสมัคร] [กำหนดการรับสมัคร]

   
 

 

 ประกาศโรงเรียนอนุบาลสามเสน(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) 
เรื่อง การเปิดการเรียนการสอนของสถานศึกษา ในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ
 
ประกาศโรงเรียนอนุบาลสามเสน(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) เรื่อง การจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน On Line และ On Hand เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)
 เอกสารประกอบการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ กลุ่มบริหารงานวิชาการ โดย รองกิตติศักดิ์ กาญจนครุฑ
 ประกาศ เรื่องขอความร่วมมือผู้ปกครองปฏิบัติตามมาตรการของโรงเรียน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
 ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียน ตามโครงการเตรียมนักเรียนสู่ทักษะการแข่งขันอัจริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ภายใต้เป้าหมาย 3 ปี สู่นานาชาต
 ปฏิทินกิจกรรมของโรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนและครูประจำชั้น ปีการศึกษา ๒๕๖๓
 ประกาศ เรื่อง การดำเนินการของโรงเรียนในเรื่องการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน
ช่วงการแพร่ระบาดของโรค COVID-19
ประกาศโรงเรียนอนุบาลสามเสน(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) เรื่อง การประกาศผลสอบปลายภาค ปีการศึกษา ๒๕๖๒
ประกาศโรงเรียนอนุบาลสามเสน(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) เรื่อง แจ้งงดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรน่า 2019 Caronavirus Diseases 2019 , COVID – 19
คู่มือเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
ช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
 
คำขวัญของโรงเรียน “ประพฤติดี  มีความรู้  สู้งาน  บริการสังคม” เอกลักษณ์ของโรงเรียน"มีมารยาทไทย ใส่ใจการเรียน"
ภาพกิจกรรมอนุบาลสามเสนฯ   เว็บไซต์ศูนย์ปฐมวัยต้นแบบ   คลิกที่นี่   คลิก
 
   

คลิกทีนี่

ระเบียบการแต่งกาย

ร้องเรียนการทุจริต
ขอให้ท่านเข้ากลุ่มไลน์
เพื่อแจ้งเรื่องการร้องเรียนตาม QR Code

 


 
การจัดซื้อจัดจ้าง

การให้บริการ

ข้อมูลสถิติ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
 
 

คลิกที่นี่

รอบรั้วโรงเรียน

 
พิธีแสดงเจตจำนงสุตจริต
การปฏิญาณตนเป็นข้าราชการที่ดี
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
 
   

 


 
::โรงเรียนอนุบาลสามเสน:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

 

ติดต่อปานเทพิน